Moas båge

Ökad förståelse och insyn bakom konstens kulisser

Kurs

Exponeringens effekter

7.5 hp

Vår

100%

Campus

På kursen undersöks och problematiseras aspekter av konceptet ”exponering” och de effekter olika former av exponeringar har för såväl betraktare som de ting som visas fram. Ett centralt tema på kursen är föränderligheten i hur objekt tolkas och förstås. Det innefattar också hur objekten interagerar med betraktaren.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Ökad kombinerad kunskap för bred kompetens Genom att utveckla en förståelse för utställandet, museets mest grundläggande enhet, ges verktyg för att arbeta med kulturellt minne och lärande. Efter avslutad kurs har du bland annat fått en fördjupad kunskap och förståelse om utställningar och andra former av exponeringar som historiska och samtida fenomen. Du har också breddat din förståelse kring tolkningen och föränderligheten för centrala begrepp inom konstvetenskapen, som "bevarande", "äkthet" och "värde". Efter studier i konstvetenskap är du förberedd för arbete inom konst- och kultursektorn. Exempel på arbetsplatser är olika museer, konsthallar, gallerier eller bildkonstinstitutioner. Andra yrkesmöjligheter är att rikta in sig mot skrivande, konstkritik, förlagsverksamhet eller arbeta som curator för konstutställningar. Du kan kombinera studier i konstvetenskap med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Du kan även välja att studera vidare på avancerad nivå för att sedan söka forskarutbildning och arbeta med forskning eller som lärare på högskolenivå. Efter studier i konstvetenskap har du goda kunskaper i akademiskt skrivande. Du har tränat upp en kritisk analysförmåga och erfarenhet av kritiskt läsande samt granskande av avancerad forskningslitteratur. Du har haft övning i att snabbt författa och strukturera text, såväl som att hantera källor och vetenskaplig formalia. Utanför yrkeslivet har du glädje av dina kunskaper om människans bildskapande, historiskt och nutid. Du har kunskap och förmåga att hänga med i den estetiska debatten i stort, genom din kritiska förmåga att tolka både text och bild. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har i huvudsak gått vidare längs två vägar. En del mot högre akademiska studier, på master och forskarnivå. En del mot arbete inom konst- och kultursektorn. Tidigare studenter arbetar idag i olika roller inom konst- och kulturvärlden. Bland annat på gallerier, museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner. Andra arbetar som konstkritiker eller på förlag. Läs mer om ämnets forskning
Ökad förståelse och kunskap kring exponeringens effekter Kursen riktar sig till dig som redan har studerat 90 högskolepoäng i konstvetenskap och vill fördjupa sig i frågor som rör exponering, museihistoria och utställningsanalys. Genom direktkontakt med utvalda exempel, ges en kännedom om utställningsarbete "bakom kulisserna"; utöver det som är direkt läsbart i själva exponeringen. På kursen introduceras du också till det genushistoriska fältet. Du diskuterar och reflekterar över ämnets betydelse för vår syn på och förståelse av historien. Du studerar teoretiska texter och läser om genushistoriens utveckling från 1970-talet fram till idag. Kursen har ett särskilt fokus på hur genusperspektivet kopplats samman med andra maktordningar som exempelvis klass, etnicitet och sexualitet. Till skillnad från studier på grundnivå har denna kurs på avancerad nivå högre krav på självständiga studier. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier, det förekommer också gästföreläsningar och studiebesök. Du examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och arbetsplatsbesök, samt genom skriftliga och muntliga uppgifter. Du har cirka två undervisningstillfällen i veckan. På kursen antas cirka 10-15 studenter.
Om utställningar och andra former av exponeringar På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment. Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Klassisk konsthistoria sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design. Ämnet konstvetenskap interagerar med flera externa aktörer. Genom möten med yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet får du under studierna en bred insikt i branschen. Du möter bland annat konstnärer, experter och museichefer.