Aula

Genusvetenskapliga metodansatser och forskningsmetoder

Kurs

Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Kursen vänder sig till dig som har en kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Och om du har intresse för genusfrågor och vill fördjupa dina kunskaper.

Kursen riktar sig till dig som inte bara vill förstå samhället utan även få verktyg för att förändra det. Kursen ges även som en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs om ämnets forskning
Forskningens roll i samhällsförändring Kursen behandlar genusvetenskapliga metodansatser och forskningsmetoder. Fokus ligger på deltagarbaserade och interaktiva forskningsmetoder och feministisk aktionsforskning.' Kursen ger dig kunskap om hur olika forskningsmetoder kan användas i genusvetenskapliga studier av samhällsförändrande processer, samt i utvärderings- och utvecklingsarbete. Vi diskuterar olika metoddilemman och etiska frågor som är aktuella i samband med genomförandet av genusvetenskapliga studier. Under kursen varvas praktiska metodövningar, med tillfällen för diskussion och reflektion kring feministiska kunskapsperspektiv och forskningens roll i samhällsförändring. Kursen avslutas med en fördjupningsuppgift om en genusvetenskaplig forskningsmetod. Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. I kursen ingår även praktiska metodövningar. Kursen är en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete. Du läser därför kursen tillsammans med magisterstudenterna.
Studera samhällsfrågor utifrån genus, kön och sexualitet Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.