Vad ingår?

Forskningens roll i samhällsförändring

Kursen behandlar genusvetenskapliga metodansatser och forskningsmetoder. Fokus ligger på deltagarbaserade och interaktiva forskningsmetoder och feministisk aktionsforskning.'

Kursen ger dig kunskap om hur olika forskningsmetoder kan användas i genusvetenskapliga studier av samhällsförändrande processer, samt i utvärderings- och utvecklingsarbete. Vi diskuterar olika metoddilemman och etiska frågor som är aktuella i samband med genomförandet av genusvetenskapliga studier.

Under kursen varvas praktiska metodövningar, med tillfällen för diskussion och reflektion kring feministiska kunskapsperspektiv och forskningens roll i samhällsförändring. Kursen avslutas med en fördjupningsuppgift om en genusvetenskaplig forskningsmetod.

Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. I kursen ingår även praktiska metodövningar.

Kursen är en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete. Du läser därför kursen tillsammans med magisterstudenterna.