Soffa med person som läser. I bakgrunden fins bokhyllor.

Fördjupa din litteraturvetenskapliga kompetens genom litterära studier

Kurs

Fördjupade författarskapsstudier 1

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Under kursen får du fördjupa dig i litterära verk från en enskild författare och en specifik period. Du fördjupar din litteraturvetenskapliga kompetens genom att pröva teoretiska tolkningsmodeller på de författarskap du fördjupar dig i. Du övar din förmåga att självständigt förhålla dig till litteratur, samt relevant forskning och teorier.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i litterära verk från en enskild författare och period Under kursen får du studera svenska och internationella författarskap från det förra sekelskiftet och framåt. Du får möjlighet att pröva teoretiska tolkningsmodeller på de författarskap du fördjupar dig i. Genom vetenskaplig litteratur placeras texterna i estetiska och politiska sammanhang. Kursen är uppdelad i två delkurser - Verkstudium och Periodstudium. Båda delkurserna syftar till att du ska fördjupa din litteraturvetenskapliga kompetens. Du övar din förmåga att självständigt förhålla dig till litteratur, samt relevant forskning och teorier. I delkursen Verkstudium behandlas ett eller flera verk av en enskild författare. Verken sätts i både en teoretisk och samhällelig kontext, och du får analysera verken utifrån aktuell forskningslitteratur. I delkursen Periodstudium behandlas litterära verk från en viss period, med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar. Du fördjupar din kunskap om perioden i sig, samtidigt som delkursen också problematiserar definitioner av litterära epoker. Arbetssätt Kursen innebär hög del självständiga studier, vilket innebär att delar av kursen kan göras på distans. Undervisningen består av föreläsningar och textseminarier. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, muntliga redovisningar och aktivt deltagande på seminarier.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.