Sittfåtölj med bokhyllor i bakgrunden.

Studera litterära verk från en specifik period

Kurs

Fördjupade periodstudier 1

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Under kursen vidareutvecklar du din litteraturvetenskapliga förmåga, samtidigt som du fördjupar din historiska kunskap. Du studerar litterära verk från en utvald period med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar. Under kursen problematiseras även periodbegreppet och definitioner av litterära epoker.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Efter kursen har du utvecklat ditt kritiska förhållningssätt till historien och samtiden. Du har förmågan att ta del av andras erfarenheter ur både ett historiskt och kritiskt perspektiv. Läs om ämnets forskning
Studera litterära verk med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar Under denna kurs får du studera litterära verk från en viss period, med utgångspunkt i estetiska, teoretiska och historiska frågeställningar. Delkursens syfte är att du ska fördjupa din kunskap om en viss period samtidigt som du fördjupar din historiska kunskap om litterära epoker. Under kursen problematiserar du gränsdragningar och definitioner av litterära epoker. Den period du kan komma att studera varierar. Det beror på lärarens egna forskningsintressen. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt självstudier. Du har cirka två timmar lärarledd undervisning i veckan. Under kursen kan gästföreläsningar förekomma. Du studerar tillsammans med ungefär fem andra studenter.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.