Södertörns högskola_moas båge

Utvecklad kunskap om pedagogik som forskningsfält

Kurs

Forskning i pedagogik och pedagogiska frågeställningar

7.5 hp

Höst

50%

Campus

På kursen utvecklar du dina kunskaper för att göra medvetna metodologiska överväganden och val i forskningsprocessen. Särskilt fokus läggs vid att formulera forskningsfrågor och identifiera problemområden med relevans för pedagogik som forskningsfält. I kursen fördjupar du även din förståelse för vetenskapsteori och forskningsetik i pedagogisk forskning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Pedagogisk kompetens för arbete med lärande och utveckling Yrken som kräver pedagogisk kompetens finns inom en rad olika organisationer och verksamheter. Till exempel i utbildningsverksamheter såsom förskola, fritidshem, skola och universitet, men också i verksamheter inom bildnings- och studieförbund, kultur- och näringsliv, vården, Försvarsmakten, nationella och internationella miljö- och människorättsorganisationer samt politiska organisationer på lokal och global nivå.
Lär dig om hur utbildningsvetenskaplig forskning utförs Kursen behandlar olika teorier och metoder för att utforma och genomföra utbildningsvetenskaplig forskning. Särskilt fokus läggs vid att formulera forskningsfrågor och identifiera problemområden med relevans för pedagogik som forskningsfält. I kursen fördjupar du även din förståelse för vetenskapsteori och forskningsetik i pedagogisk forskning. Arbetssätt Kursen ges på campus på halvfart. Kursträffar äger rum en gång i veckan varannan vecka. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen, samt muntliga och skriftliga redovisningar och seminariedeltagande. Du studerar tillsammans med ungefär tre till fem studenter.
Stötta människor och verksamheter genom förändring och utveckling Studier i pedagogik vid Södertörns högskola är för dig som är intresserad av hur kulturer, kunskaper och värden både kan bevaras och förändras inom ramen för fostran, undervisning och utbildning. I det mångfaldssamhälle vi lever är detta en högaktuell fråga. Det handlar ytterst om hur människor, i alla åldrar och i olika livssituationer, skapar mening genom att studera och förändra världen, men också om hur människor kan vara delaktiga och påverka sitt eget liv och det gemensamma i samhället. Studier i pedagogik ger dig därför särskild kompetens att analysera, leda och utvärdera förändringsprocesser i en mångfald av organisationer och verksamheter. Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition. Det betyder att vi studerar pedagogikens långa och rika historia, samtidigt som vi sätter historiska pedagogiska insikter i relation till brännande samhällsfrågor och utmaningar. Exempel på sådana frågor är vad alternativa fakta, me-too rörelsen, migration, mångkulturalitet, digitalisering, hållbar utveckling, artificiell intelligens och neurovetenskap betyder för vårt sätt att agera i och tänka om fostran, undervisning och utbildning i samhället.