Aula

Förstå samhället och få verktyg att förändra det

Kurs

Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa

7.5 hp

Kusen vänder sig till dig som har en kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och som har ett intresse för genusfrågor och vill fördjupa dina kunskaper.

Kursens fokus ligger på den politiska sfärens styrningsmekanismer och hur dessa kan användas för att motverka olika former av ojämlikhet och verka för jämställdhet och rättvisa. Under kursen får du en inblick i hur man kan bedriva förändringsarbete i en global och europeisk kontext. Du får också en fördjupad kunskap om den nordiska välfärdsmodellen och begreppet jämställdhet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs om ämnets forskning
Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa Kursen utgår från ett intersektionellt perspektiv på social rättvisa. Det innebär att du tillsammans med dina kursare och lärare utforskar samspelet mellan maktordningar i relation till frågor om social förändring och rättvisa. I kursen anläggs genomgående kritiska perspektiv på centrala begrepp och du övar på att analytiskt granska och problematisera statliga styrmedel och politiska strategier utifrån olika perspektiv. Under kursen har du möjlighet att fördjupa dig i forskning kring en valfri politisk förändringsstrategi. Undervisningen sker i seminarieform och du tar själv ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Kursen är en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete. Du läser därför kursen tillsammans med magisterstudenterna. Kursen kan komma att hållas tillsammans med internationella studenter. Om så är fallet genomförs seminarierna på engelska. Du får då välja att lämna in de skriftliga inlämningsuppgifterna och hemtentamen på svenska eller engelska.
Studera samhällsfrågor utifrån genus, kön och sexualitet Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.