Stolsrader i aula.

Fördjupa din förmåga att göra komplexa bildanalyser

Kurs

Konst, kritik och kris

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Vill du fördjupa din förmåga att göra komplexa bildanalyser? Konst, kritik och kris handlar om att granska, värdera och omvärdera konsten. Du lär dig om hur invanda tankemönster sätts ur spel i mötet mellan det historiska, empiriska materialet och samtida teoribildning. Grotta ner dig i omstridda begrepp som mode, smak, kvalitet, förnyelse och värde.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom konst- och kultursektorn eller studera vidare på avancerad nivå Efter studier i konstvetenskap är du förberedd för arbete inom konst- och kultursektorn. Exempel på arbetsplatser är olika museer, konsthallar, gallerier eller bildkonstinstitutioner. Andra yrkesmöjligheter är att rikta in sig mot skrivande, konstkritik, förlagsverksamhet eller arbeta som curator för konstutställningar. Du kan kombinera studier i konstvetenskap med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Du kan även välja att studera vidare på avancerad nivå för att sedan söka forskarutbildning och arbeta med forskning eller som lärare på högskolenivå. Efter studier i konstvetenskap har du goda kunskaper i akademiskt skrivande. Du har tränat upp en kritisk analysförmåga och erfarenhet av kritiskt läsande samt granskande av avancerad forskningslitteratur. Du har haft övning i att snabbt författa och strukturera text, såväl som att hantera källor och vetenskaplig formalia. Utanför yrkeslivet har du glädje av dina kunskaper om människans bildskapande, historiskt och nutid. Du har kunskap och förmåga att hänga med i den estetiska debatten i stort, genom din kritiska förmåga att tolka både text och bild. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har i huvudsak gått vidare längs två vägar. En del mot högre akademiska studier, på master och forskarnivå. En del mot arbete inom konst- och kultursektorn. Tidigare studenter arbetar idag i olika roller inom konst- och kulturvärlden. Bland annat på gallerier, museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner. Andra arbetar som konstkritiker eller på förlag. Läs om ämnets forskning
Studera den komplexa relation mellan narration, representation och historisk kontext Kursen behandlar den komplexa relationen mellan narration, representation och historisk kontext, samt hur de kan omge en bildmiljö. Du undersöker begreppet kritik i förhållande till konst och hur du på djupet granskar, värderar och omvärderar den. Stora delar av kursen utgår från fallstudier som hämtas från enskilda material. Teman varierar och kan vara allt från politisk satir till kulturarvsbegrepp, kommersiella bilder och måleri och miljöskapande med konstnärliga förtecken. För att du ska få möjligheten att grotta ner dig på djupet i analyserna, och arbeta med metoder som fokuserar på den historiska materialiteten, fokuserar kursen på en avgränsad period och geografi. Kursen behandlar vedertagna och omstridda begrepp som mode, smak, kvalitet, förnyelse och värde. Under kursen studerar du även möjligheterna och fallgroparna i den moderna tidens etablerade kunskapstraditioner som baserar sig på dikotomier. Bland annat som natur och kultur, kropp och själ samt centrum och periferi. Arbetssätt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på helfart. Undervisningen sker i form av seminarier och studiebesök. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen samt obligatorisk närvaro vid studiebesök och seminarier. Du examineras även genom både skriftliga och muntliga uppgifter.
Har du ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen? På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment. Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Klassisk konsthistoria sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design. Ämnet konstvetenskap interagerar med flera externa aktörer. Genom möten med yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet får du under studierna en bred insikt i branschen. Du möter bland annat konstnärer, experter och museichefer.