Soffsits i indelade nyanser.

Utveckla dina tankar om kulturella identiteter

Kurs

Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Kursen är för dig som vill utveckla dina tankar kring kulturella identiteter och historiska processer i Europa. Du introduceras för ett teoretiskt djup inom analyskategorier som kultur, etnicitet, identitet, ritual och berättande. Etnologiska perspektiv sammanlänkas med andra teoretiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora. Vilket breddar din teoretiska kunskapssyn.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Vidga din teoretiska kunskapssyn inom analyskategorier som kultur, etnicitet, identitet och berättande Kursen ger dig en teoretisk fördjupning inom flera kategorier. Kursen behandlar tankar om och vetenskapliga perspektiv på kulturella identiteter och historiska processer i Europa. Detta genom att sammanlänka etnologiska och folkloristiska perspektiv med bredare teoretiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora. Du får analysera områden som bland annat kultur, etnicitet, identitet, ritual och berättande. Du studerar empiriska arbeten och anför teoretiska diskussioner om dessa områden, med utgångspunkt i internationell etnologisk forskning och relaterade discipliner. Kursen vidgar din teoretiska kunskapssyn samt vetenskapliga praxis inom etnologiämnet. Du får även träna dig i både akademiskt tal och skrivande. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande samt författande av en kortare uppsats. Det är även obligatorisk närvaro på etnologiämnets högre seminarier.
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.