Närbild på skrivbordsstol.

Vill du lära dig hur kvalitativa studier utförs i praktiken?

Kurs

Kvalitativa metoder

7.5 hp

Vår

100%

Campus

I kursen Kvalitativa metoder lär du dig identifiera hur, och med vilka teoretiska och metodiska redskap, kvalitativa analyser byggs upp. Du får diskutera hur frågeställningar formuleras och hur kvalitativa datainsamlingar kan användas i vetenskaplig analys. Kursens syfte är att du ska utveckla din empiriska fingerfärdighet.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Användbar kunskap för samhällets alla branscher och fält För dig med intresse för sociala frågor som social och ekonomisk ojämlikhet, segregation eller socialt hållbar samhällsutveckling är sociologi ett värdefullt ämne att studera. Sociologer arbetar i många olika branscher och inom en mängd olika yrken. Genom att studera sociologi kan du vidareutvecklas till allt ifrån trend- och omvärldsanalytiker, utredare och opinionsmätare till gymnasielärare, personalchef och journalist. Studier inom sociologi innebär en bred kunskap om det svenska samhället med insyn i processer och strukturer inom ett flertal samhällsområden. Sociologi är med andra ord användbart inom många branscher och är alltid något du kommer ha nytta av. Läs om ämnets forskning Efter kursen har du utvecklat din kunskap om kvalitativa metoder samt din förmåga att genomföra kvalitativa samhällsanalyser.
Lär dig identifiera hur kvalitativa analyser byggs upp Under kursen Kvalitativa metoder lär du dig om kvalitativ metod och analys. Fokus ligger på att studera hur kvalitativa studier utförs i praktiken. Du lär dig empirisk fingerfärdighet, alltså konsten att ställa frågor som kan besvaras. Det innefattar också att du kan använda din empiri till att kunna säga något som går utöver det rent beskrivande och vardagstolkande. Under kursens gång lär du dig att identifiera hur, och med vilka teoretiska och metodiska redskap, kvalitativa analyser byggs upp. Du får också diskutera hur frågeställningar formuleras och hur kvalitativa datainsamlingar kan användas i vetenskaplig analys. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Du examineras genom obligatoriskt deltagande på seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.
Utveckla din förmåga att genomföra sociologiska samhällsanalyser Sociologi är ämnet för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Som vetenskap behandlar sociologi alla aspekter av samhället. Sociologi försöker förklara sociala skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. När du studerar sociologi lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och se sambanden mellan dem. Politik och ekonomi, arbetsmarknad och arbetsliv, ideologi och religion är exempel på några ämnen som diskuteras. Genom att läsa sociologi blir du rustad med kunskaper om samhällsanalys och du får träna på att göra egna undersökningar om samhällslivets olika aspekter. Detta genom exempelvis att genomföra enkäter, lära dig intervjutekniker och analysera datamaterial med hjälp av olika statistiska metoder. Sociologiämnet har en viktig och kreativ forskningsmiljö med flera forskningscentra knutna till ämnet. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets politisk och sociala organisering, sociala hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden, med mera. Forskarna deltar nära i utbildningen vilket gör att du som student får ta del av spännande och aktuell forskning som bedrivs inom ämnet. Du kan läsa sociologi som ett fristående ämne men kan också välja det som huvudämne inom flera olika program. Det finns även möjlighet att läsa vidare efter grundnivå och få en magister-, master- eller doktorsexamen i sociologi på högskolan. Genom kursen Kvalitativa metoder utvecklar du fördjupade färdigheter i hur du genomföra kvalitativa samhällsanalyser. Kursen förbereder dig inför utförandet av egna empiriska studier och är en bra förberedelse inför till exempel en magister- eller masteruppsats.