Aula

Fördjupa dig i retorik.

Kurs

Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning

7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som har en kandidatexamen i retorik och vill fördjupa dig inom ett eller ett par delområden av retorikens och retorikvetenskapens verksamhetsfält. Kursen ger fördjupade kunskaper om retorik och om den roll som retorik kan spela i olika samhälleliga verksamheter, till exempel politik, hållbar utveckling, utbildning och massmedier.

Temat höstterminen 2021 är Kampen för demokratin – då och nu

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier. Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen. Läs om ämnets forskning
Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning Kursen ger fördjupade kunskaper om retorik och om den roll som retorik kan spela i olika samhälleliga verksamheter, till exempel politik, hållbar utveckling, utbildning och massmedier. Du får problematisera retorikteoretiska begrepp relaterade till temat och tränas i att identifiera och analysera aktörer, relationer och komplexa utmaningar i samhälleliga verksamheter inom temat med hjälp av retorikvetenskapliga verktyg. Du får även träna på att identifiera och formulera retorikvetenskapliga problem och forskningsfrågor relaterade till en specifik verksamhet inom temat. Dessutom ingår att använda retorisk teori och metod i en (fiktiv eller verklig) tillämpning inom temaområdet. Temat för kursen hösttermin 2021 är: Kampen för demokratin – då och nu I år firas 100 år av allmän och lika rösträtt i Sverige. Rösträtten och den därtill hörande rätten till politiskt representantskap är en grundbult i demokratin, men demokratin kan inte tas för given. Den behöver ständigt bevakas, underhållas och utvecklas. Idag är det andra frågor och rättigheter som behöver bevakas och erövras. I denna tematiska fördjupningskurs undersöker vi huvudsakligen nutida aktörer som kämpar för sina demokratiska rättigheter. Det finns många frågor att ställa inom temat. Vilka frågor arbetar de för? Hur är de organiserade? Vilka villkor utgör möjligheter och hinder i deras kamp? Vilka utmaningar står de inför och hur hanterar de dessa? Hur relaterar deras arbete till andra aktörers verksamheter? Hur relaterar deras arbete till den svenska kvinnorösträttsrörelsens kamp för grundläggande demokratiska rättigheter? Det har också hänt mycket inom feministiskt orienterad retorikvetenskap sedan fältet etablerades. Det är inte längre bara kvinnors kamp för rösträtt och likabehandling eller enskilda kvinnliga talare som har forskarnas intresse. Den retoriska feminismen tillämpas idag på en mångfald av samhällsfrågor, aktörer och retoriska praktiker. Kursen innehåller därför också fördjupning i feministisk retorik och retorisk feminism som teori och metod. Dessa kan kombineras med andra retoriska teoriramar beroende av vilken samhällsverksamhet som undersöks. Såväl etnografiska metoder som metoder för textanalys tillämpas under kursens olika moment. Kursen ansluter i synnerhet till mål 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet och 16 Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030. Arbetssätt Kursen varvar föreläsningar, obligatoriska seminarier, auskultationer och praktikuppgifter. Du examineras genom seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och skriftlig individuell hemtentamen. Kursen har undervisning 1 gång i veckan, och ges på helfart under 5 veckor.
Praktisk retorisk förmåga med stark teoretisk förankring Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder. När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas. Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val.