Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen ger fördjupade kunskaper om retorik och om den roll som retorik kan spela i olika samhälleliga verksamheter, till exempel politik, hållbar utveckling, utbildning och massmedier. Du får problematisera retorikteoretiska begrepp relaterade till temat och tränas i att identifiera och analysera aktörer, relationer och komplexa utmaningar i samhälleliga verksamheter inom temat med hjälp av retorikvetenskapliga verktyg. Du får även träna på att identifiera och formulera retorikvetenskapliga problem och forskningsfrågor relaterade till en specifik verksamhet inom temat. Dessutom ingår att använda retorisk teori och metod i en (fiktiv eller verklig) tillämpning inom temaområdet.

Temat för kursen hösttermin 2021 är:
Kampen för demokratin – då och nu

I år firas 100 år av allmän och lika rösträtt i Sverige. Rösträtten och den därtill hörande rätten till politiskt representantskap är en grundbult i demokratin, men demokratin kan inte tas för given. Den behöver ständigt bevakas, underhållas och utvecklas. Idag är det andra frågor och rättigheter som behöver bevakas och erövras. I denna tematiska fördjupningskurs undersöker vi huvudsakligen nutida aktörer som kämpar för sina demokratiska rättigheter. Det finns många frågor att ställa inom temat. Vilka frågor arbetar de för? Hur är de organiserade? Vilka villkor utgör möjligheter och hinder i deras kamp? Vilka utmaningar står de inför och hur hanterar de dessa? Hur relaterar deras arbete till andra aktörers verksamheter? Hur relaterar deras arbete till den svenska kvinnorösträttsrörelsens kamp för grundläggande demokratiska rättigheter?

Det har också hänt mycket inom feministiskt orienterad retorikvetenskap sedan fältet etablerades. Det är inte längre bara kvinnors kamp för rösträtt och likabehandling eller enskilda kvinnliga talare som har forskarnas intresse. Den retoriska feminismen tillämpas idag på en mångfald av samhällsfrågor, aktörer och retoriska praktiker. Kursen innehåller därför också fördjupning i feministisk retorik och retorisk feminism som teori och metod. Dessa kan kombineras med andra retoriska teoriramar beroende av vilken samhällsverksamhet som undersöks. Såväl etnografiska metoder som metoder för textanalys tillämpas under kursens olika moment.

Kursen ansluter i synnerhet till mål 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet och 16 Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.

Arbetssätt

Kursen varvar föreläsningar, obligatoriska seminarier, auskultationer och praktikuppgifter. Du examineras genom seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och skriftlig individuell hemtentamen. Kursen har undervisning 1 gång i veckan, och ges på helfart under 5 veckor.