Vad ingår?

Vad ingår?

På kursen får du problematisera retorikteoretiska begrepp relaterade till temat och tränas i att identifiera och analysera aktörer, relationer och komplexa utmaningar i samhälleliga verksamheter inom temat med hjälp av retorikvetenskapliga verktyg. Du får även träna på att identifiera och formulera retorikvetenskapliga problem och forskningsfrågor relaterade till en specifik verksamhet inom temat. Dessutom ingår att använda retorisk teori och metod i en (fiktiv eller verklig) tillämpning inom temaområdet.

Kursen varvar föreläsningar, obligatoriska seminarier, auskultationer och praktikuppgifter. Du examineras genom seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och skriftlig individuell hemtentamen.