Bänkar på rad i korridor.

Fördjupa dig i EU:s rätten påverkan på politikområden

Kurs

Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå

30 hp

Höst

100%

Campus

Öka din förståelse för hur de europeiska reglerna påverkar olika politikområden såsom till exempel miljö och dataskydd. Under kursen får du fördjupad kunskap om och förståelse för EU och principerna om god förvaltning. Du lär dig mer om Sveriges medlemskap i EU och vad det innebär för den svenska rättsordningen.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Fördjupad förståelse och kunskap om EU och principerna om god förvaltning Under kursen studerar du principerna om god förvaltning inom EU-rätten och fördjupar dig i hur dessa europeiska regler tillämpas på en nationell nivå. Kursen går både att läsa fristående och som förberedande inför en magisteruppsats inom offentlig rätt på 30 högskolepoäng. Kursen utgörs av två fördjupande delkurser: Principerna om god förvaltning i EU God förvaltning i EU och den nationella praktiken Under den första delkursen behandlas principerna om god förvaltning och hur dessa har utvecklats inom EU-rätten. Du får även fördjupa dig i hur dessa principer tillämpas av EU-institutionerna och EU-tjänstemän. I den andra delkursen behandlas principerna om god förvaltning i EU’s regelverk. Detta inom flera olika samarbetsområden som exempelvis miljöfrågor. Du ges även förståelse för hur den nationella rätten och dess tillämpning inom dessa områden har påverkats av EU-rätten. Arbetssätt Undervisningen består främst utav föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt obligatorisk närvaro vid föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.