Vad ingår?

Fördjupad förståelse och kunskap om EU och principerna om god förvaltning

Under kursen studerar du principerna om god förvaltning inom EU-rätten och fördjupar dig i hur dessa europeiska regler tillämpas på en nationell nivå. Kursen går både att läsa fristående och som förberedande inför en magisteruppsats inom offentlig rätt på 30 högskolepoäng.

Kursen utgörs av två fördjupande delkurser:

  • Principerna om god förvaltning i EU
  • God förvaltning i EU och den nationella praktiken

Under den första delkursen behandlas principerna om god förvaltning och hur dessa har utvecklats inom EU-rätten. Du får även fördjupa dig i hur dessa principer tillämpas av EU-institutionerna och EU-tjänstemän.

I den andra delkursen behandlas principerna om god förvaltning i EU’s regelverk. Detta inom flera olika samarbetsområden som exempelvis miljöfrågor. Du ges även förståelse för hur den nationella rätten och dess tillämpning inom dessa områden har påverkats av EU-rätten.

Arbetssätt

Undervisningen består främst utav föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt obligatorisk närvaro vid föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök.