Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Fördjupad förståelse och kunskap om EU och principerna om god förvaltning

Under kursen studerar du principerna om god förvaltning inom EU-rätten och fördjupar dig i hur dessa europeiska regler tillämpas på en nationell nivå. Kursen går både att läsa fristående och som förberedande inför en magisteruppsats inom offentlig rätt på 30 högskolepoäng.

Kursen utgörs av två fördjupande delkurser:

  • Principerna om god förvaltning i EU
  • God förvaltning i EU och den nationella praktiken

Under den första delkursen behandlas principerna om god förvaltning och hur dessa har utvecklats inom EU-rätten. Du får även fördjupa dig i hur dessa principer tillämpas av EU-institutionerna och EU-tjänstemän.

I den andra delkursen behandlas principerna om god förvaltning i EU’s regelverk. Detta inom flera olika samarbetsområden som exempelvis miljöfrågor. Du ges även förståelse för hur den nationella rätten och dess tillämpning inom dessa områden har påverkats av EU-rätten.

Arbetssätt

Undervisningen består främst utav föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt obligatorisk närvaro vid föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök.