Två stolar och bord.

Lär dig om rättighetsregleringens betydelse för den offentliga förvaltningen

Kurs

Offentlig rätt med inriktning på mänskliga rättigheter, avancerad nivå

30 hp

Kursen är för dig som vill fördjupa din förståelse för de mänskliga fri- och rättigheternas betydelse för svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar. Du studerar förhållandet mellan Europakonventionen och den svenska rättsordningen. Du fördjupa dig även i frågor som berör äganderätten, icke-diskriminering, skyddet för privatlivet och rätten till rättsmedel.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Studera förhållandet mellan europeiska juridiska instrument och mänskliga rättigheter Under kursen fördjupar du din kunskap om den svenska rättsordningen och mänskliga fri- och rättigheters betydelse för den offentliga verksamheten. I kursen ingår även en serie av föreläsningar om speciella juridiska frågor av större intresse. Kursen består av fyra delkurser: Mänskliga rättigheter och den offentliga verksamheten Icke-diskriminering Äganderätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna Rätten till personlig frihet och rätten till respekt för privat- och familjeliv Inledningsvis studerar du förhållandet mellan Europakonventionen och den svenska rättsordningen. Delkursen tar upp definitionerna om de mänskliga fri- och rättigheterna samt frågor av allmän betydelse för den offentliga förvaltningen. Den andra delkursen har större fokus på äganderätten och näringsfriheten. Du studerar frågor som knyter an till de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, såsom rätten till bostad och rätten till bästa uppnåeliga hälsa. Den tredje delkursen belyser frågor om icke-diskrimineringsprincipens betydelse för den offentliga verksamheten. Som exempelvis icke-diskriminering på grund av könstillhörighet, av etnisk bakgrund eller på grund av funktionshinder. Den sista delkursen tar upp frågor med anknytning till medborgarnas rätt till personlig frihet och rätten till respekt för sitt privatliv och familjeliv. Exempelvis studerar du frågor som frihetsberövande, det allmännas användning av tvångsmedel, integritetsfrågor, asyl och migrationsfrågor samt rätten till en god miljö. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar ingår. Du examineras bland annat genom skriftliga inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp, samt hemtentamen.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.