Vad ingår?

Bredda dina perspektiv kring feministisk organisering

Kursen belyser hur olika maktordningar samspelar i institutioners och organisationers inre hierarkier, strukturer och processer. Den behandlar hur förändringsarbete bedrivs inom olika samhällsinstitutioner, tillexempel sociala rörelser, politiska organisationer och arbetsorganisationer. Vi kommer att granska förutsättningarna för att bedriva förändringsarbete i dessa olika sammanhang.

Fokus ligger på feministisk organisering och intersektionella former för motstånd. Centrala teman är behovet av rum för samtal och erfarenhetsutbyte, kollektiva visioner och inkluderande strategier. Vi resonerar gemensamt kring fördelar och nackdelar med olika strategier.

Under kursen formulerar du och dina kurskamrater en frågeställning inom kursens tematik som ni utforskar med hjälp av olika teoretiska perspektiv och tidigare forskning.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. Kursen är en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete. Du läser därför kursen tillsammans med magisterstudenterna.

Examination sker genom en självständigt formulerad fördjupningsuppgift som redovisas via en skriftlig inlämning och muntlig presentation.