Del av stolsrygg med bokhyllor i bakgrunden.

Utveckla dina vetenskapliga förmågor inför framtida forskning

Kurs

Orientering i historieforskningens metoder

7.5 hp

Fördjupa dig i vetenskapliga metoder och tekniker som används inom historisk forskning. Genom ett självständigt arbete får du utveckla en lämplig metodansats för en specifikt forskningsuppgift – en bra förberedelse för dig som ska skriva ett examensarbete på avancerad nivå.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analysera samhällets dåtid och nutid Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt. Många som har läst historia väljer att arbeta som lärare, forskare, på museer eller inom kulturarvssektorn. Ämnet lämpar sig även för dig som vill arbeta som exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller handläggare. Ämnet ger en allmänbildning som är användbar i flera olika typer av yrken, och du har även nytta av dessa kunskaper i ditt privatliv. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i vetenskapliga metoder och tekniker inom historia Kursen ger dig en systematisk genomgång av vanliga tekniker och metoder som används i historisk forskning. Det innebär en fördjupning i metoder. Dessa metoder används på en nivå där avgränsningen mellan teori och vetenskapssyn ibland kan vara svår (till exempel hermeneutik och diskursanalys). Du fördjupar dig även i renodlade tekniker (till exempel kronologiska bestämningar och handskriftsläsning). Kursen är en bra förberedelse för dig som ska skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Detta eftersom kursen innefattar ett självständigt arbete där du får utveckla en lämplig metodansats för en specifikt forskningsuppgift. Du får således tillfälle att utforma din metod inför ditt uppsatsarbete. Under kursen behandlas den betydelse metod har i historieforskningen. Fokus ligger på de metoder som starkt har bidragit till att definiera historia som vetenskaplig disciplin. Till exempel utnyttjandet av skriftlig källmaterial, men även metoder som hämtat inspiration utifrån som till exempel användning av kliometri och muntlig historia. Arbetssätt Undervisningen sker i form av seminarier och praktiska uppgifter. Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier, praktiska uppgifter och skriftliga PM.
Allmänbildning och förståelse för dagens samhälle Kunskap om historia är viktigt för att förstå den värld vi lever i idag. Dagens samhälle och hur mänskligheten ser ut är ett resultat av historiska processer. Genom att förstå och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Studerar du historia får du kompetensen och redskapen för att göra dessa analyser. Historia är ett brett humanistiskt ämne, vilket innebär att du kommer att studera människan som kulturell varelse genom olika historiska epoker. Ämnet handlar om de mänskliga samhällenas utveckling och förändring över tid. Historieämnet innehåller många olika perspektiv och infallsvinklar på människans historia. Källkritik, genusteori och hantering av historiskt källmaterial är bara några exempel på de frågor som du kommer att diskutera under dina studier. Historia på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt.