Bänkar i betong och cykel i bakgrunden.

Fördjupa dig i det urbana sociala arbetet

Kurs

Socialt arbete, magisteruppsats

30 hp

Vår

100%

Campus

Evidensbaserat socialt arbete i urbana miljöer är en allt mer efterfrågad kompetens. Genom en magisteruppsats får du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med människor och gör skillnad på individ- och samhällsnivå Efter magisteruppsatsen har du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Du har fördjupad din kunskap i evidensbaserat socialt arbete. Vilket ger dig en spetskompetens för socialt arbete. Efter magisterstudier har du även behörighet att söka till forskarutbildningen i socialt arbete. Med en examen i socialt arbete har du breda möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, barn- och ungdomspsykiatri och kriminalvård. Din kompetens är även användbar i andra typer av tjänster. Till exempel inom bostadsföretag, arbetsmarknadscentrum och ideell sektor. En akademisk examen inom sociala frågor ger dig möjlighet att göra skillnad ute i samhället. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina teoretiska perspektiv och undersök ett område inom socialt arbete Kursen tar upp frågor som rör analys och tolkning av material, utvärdering och evidens. Kursen fokuserar även på interaktionen mellan människor, organisationer och myndigheter i det urbana sociala arbetet. Inledningsvis läser du delkursen Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i teoretiska perspektiv och hur teorier kan användas på empiriska material. Delkursen behandlar även frågor om utvärdering, evidens och villkoren för en kunskapsbaserad socialtjänst. Vidare läser du delkursen Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete. Syftet är att du ska få en bättre förståelse för betydelsen av interaktionen mellan människor, organisationer och myndigheter. Och hur det i sin tur påverkar det urbana sociala arbetet. Under kursens andra del skriver du en magisteruppsats. Du väljer ett relevant område inom ämnet socialt arbete att undersöka. Magisteruppsatsen tränar dina färdigheter i att forma en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, samt sammanställa och presentera resultatet. Arbetssätt Kursen ges på heltid. Under första delen av kursen sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Under uppsatsskrivandet får du handledning, enskilt och i grupp, och deltar på obligatoriska uppsatsseminarier. Du examineras genom utförandet av en självständig uppsats, samt försvar av egen och opponering på annan students uppsats. Du studerar tillsammans med fem till tio andra studenter.
Utveckla en spetskompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden Kursen vänder sig främst till dig som har läst termin sju på Socionomprogrammet med storstadsprofil. Kursen har ett tydligt fokus på det urbana sociala arbetet, som också är ämnets forskningsprofil. Evidensbaserat socialt arbete i urbana miljöer är en allt mer efterfrågad kompetens. Det innebär att du, vid beslut om sociala insatser, medvetet och systematiskt använder dig av flera kunskapskällor. Genom en magisteruppsats får du fördjupad dig inom detta område. Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden. Ämnet Socialt arbete omfattar studier av social utsatthet. Det inkluderar dess orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhällen. Ämnet fokuserar även på studier av det sociala arbetets praktik. Vilket bland annat innefattar inventioner på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. På Södertörns högskola är ämnet tvärvetenskapligt. Det innebär att studier i Socialt arbete inkluderar andra ämnen än enbart socialt arbete. Du studerar även sociologi, statsvetenskap, socialrätt, psykologi och epidemiologi inom ramen för socialt arbete. Ämnet fokuserar på urbana frågor vilket går i linje med ämnets program – Socionomprogrammet med storstadsprofil. Andra teman som förekommer är barn och unga, skolan och det civila samhället. Du får bland annat undersöka studier av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.