Bänkar i betong och cykel i bakgrunden.

Fördjupa dig i det urbana sociala arbetet

Kurs

Socialt arbete, magisteruppsats

30 hp

Vår

100%

Campus

Kompetens inom socialt arbete i urbana miljöer, grundad i den senaste forskningen, är alltmer efterfrågad. Genom att skriva en magisteruppsats utvecklar du din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplade till socialt arbete. Dessa egenskaper gör dig till en mer attraktiv kandidat på arbetsmarknaden.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med människor och gör skillnad på individ- och samhällsnivå Efter magisteruppsatsen har du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Du har fördjupad din kunskap i att ta fram och värdera den befintliga forskningen inom socialt arbete. Vilket ger dig en fördjupad förståelse och kompetens inom socialt arbete. Efter magisterstudier har du formell behörighet att söka till forskarutbildningen i socialt arbete. Med en examen i socialt arbete har du breda möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, barn- och ungdomspsykiatri och kriminalvård. Din kompetens är även användbar i andra typer av tjänster. Till exempel inom bostadsföretag, arbetsmarknadscentrum och ideell sektor. En akademisk examen inom sociala frågor ger dig möjlighet att göra skillnad ute i samhället. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina teoretiska perspektiv och undersök ett område inom socialt arbete Kursen består av tre delar där du först fördjupar dig i olika vetenskapliga metoder, därefter i urbana teorier och sedan skriver du en magisteruppsats. Kursen fokuserar även på interaktionen mellan människor, organisationer och myndigheter i det urbana sociala arbetet. Inledningsvis läser du delkursen Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete. Du får möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper olika sätt att samla in och bearbeta empiriskt material. Under delkursen lär du dig att hitta relevanta angreppssätt för systematisk och kvalificerad analys.  Vidare läser du delkursen Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete. Syftet är att du ska få en bättre förståelse för hur samhällsförändringar och urbana processer skapar olika förutsättningar för människorna i stora städer. Och hur det i sin tur påverkar det urbana sociala arbetet. Under kursens andra del skriver du en magisteruppsats. Du väljer ett relevant område inom ämnet socialt arbete att undersöka. Magisteruppsatsen tränar dina färdigheter i att forma en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, samt sammanställa och presentera resultatet. Arbetssätt Kursen ges på heltid. Under första delen av kursen sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Under uppsatsskrivandet får du handledning, enskilt och i grupp, och deltar på obligatoriska uppsatsseminarier. Du examineras genom utförandet av en självständig uppsats, samt försvar av egen och opponering på annan students uppsats.
Utveckla en spetskompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden Kursen vänder sig främst till dig som har läst termin sju på Socionomprogrammet med storstadsprofil. Kursen har ett tydligt fokus på det urbana sociala arbetet, som också är en av ämnets forskningsprofiler. Socialt arbete i urbana miljöer, förankrat i den senaste forskningen, är en alltmer efterfrågad kompetens. Under denna kurs får du fördjupade kunskaper om hur samhällsförändringar och urbana processer skapar olika förutsättningar för människorna i stora städer. Du undersöker även hur dessa processer avspeglas i det sociala arbete som genomförs i storstaden. Som resultat kan du, vid beslut om sociala insatser, medvetet och systematiskt använda dig av relevanta kunskapskällor. Denna kurs ger dig en möjlighet att fördjupa dig inom detta område. Det stärker dina arbetsmöjligheter och ger dig en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Ämnet Socialt arbete omfattar studier av social utsatthet. Det inkluderar dess orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhällen. Ämnet fokuserar även på studier av det sociala arbetets praktik. Vilket bland annat innefattar interventioner på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. På Södertörns högskola är ämnet tvärvetenskapligt. Det innebär att studier i Socialt arbete inkluderar andra ämnen än enbart socialt arbete. Du studerar även sociologi, statsvetenskap, socialrätt, psykologi och epidemiologi inom ramen för socialt arbete. Ämnet fokuserar på urbana frågor vilket går i linje med ämnets program – Socionomprogrammet med storstadsprofil. Andra teman som förekommer är barn och unga, skolan och det civila samhället. Du får bland annat undersöka studier av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.