Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Fördjupa dina teoretiska perspektiv och undersök ett område inom socialt arbete

Kursen tar upp frågor som rör analys och tolkning av material, utvärdering och evidens. Kursen fokuserar även på interaktionen mellan människor, organisationer och myndigheter i det urbana sociala arbetet.

Inledningsvis läser du delkursen Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i teoretiska perspektiv och hur teorier kan användas på empiriska material. Delkursen behandlar även frågor om utvärdering, evidens och villkoren för en kunskapsbaserad socialtjänst.

Vidare läser du delkursen Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete. Syftet är att du ska få en bättre förståelse för betydelsen av interaktionen mellan människor, organisationer och myndigheter. Och hur det i sin tur påverkar det urbana sociala arbetet.

Under kursens andra del skriver du en magisteruppsats. Du väljer ett relevant område inom ämnet socialt arbete att undersöka. Magisteruppsatsen tränar dina färdigheter i att forma en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, samt sammanställa och presentera resultatet.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid. Under första delen av kursen sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Under uppsatsskrivandet får du handledning, enskilt och i grupp, och deltar på obligatoriska uppsatsseminarier. Du examineras genom utförandet av en självständig uppsats, samt försvar av egen och opponering på annan students uppsats.

Du studerar tillsammans med fem till tio andra studenter.