Stolar i travar.

Lär dig om olika analysmetoders möjligheter och begränsningar

Kurs

Sociologiska analysinriktningar

7.5 hp

Under kursen utvecklar du en fördjupad förståelse över hur valet av sociologiska analysinriktningar kan prägla olika empiriska studier. Du lär dig hur olika sociologiska analyser byggs upp, och olika vetenskapliga metoders möjligheter och begränsningar. Kursen utgörs av föreläsningar och seminarier där du får studera relevant sociologisk litteratur.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Användbar kunskap för samhällets alla branscher och fält För dig med intresse för sociala frågor som social och ekonomisk ojämlikhet, segregation eller socialt hållbar samhällsutveckling är sociologi ett värdefullt ämne att studera. Sociologer arbetar i många olika branscher och inom en mängd olika yrken. Genom att studera sociologi kan du vidareutvecklas till allt ifrån trend- och omvärldsanalytiker, utredare och opinionsmätare till gymnasielärare, personalchef och journalist. Studier inom sociologi innebär en bred kunskap om det svenska samhället med insyn i processer och strukturer inom ett flertal samhällsområden. Sociologi är med andra ord användbart inom många branscher och är alltid något du kommer ha nytta av. Läs om ämnets forskning
Utveckla kunskap om sociologiska analysmetoder och förmågan att använda dem Kursen behandlar olika sociologiska analysinriktningar. Genom litteraturstudier introduceras du för aktuell sociologisk forskning och tankegångar kring hur olika aspekter av samhällslivet förklaras. Kursens syfte är att du ska uppnå en fördjupad förståelse över hur olika empiriska studier präglas och påverkas genom valet av analysinriktningar. Du lär dig hur sociologiska analyser byggs upp, samt olika vetenskapliga teoriers och metoders möjligheter och begränsningar. Du utvecklar även förmågan att problematisera och analysera tankegångar om samhället med hjälp av sociologiska analysinriktningar. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under föreläsningarna behandlas tyngre delar av litteraturen. Du får sedan möjlighet att utveckla dina tankegångar kring litteraturen under seminarietillfällen. På seminarierna behandlas även skriftligt formulerade frågeställningar och papers, samt andra relevanta texter kring centrala teman i litteraturen. Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.
Samhällsförändring börjar med kunskap Sociologi är ämnet för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Som vetenskap behandlar sociologi alla aspekter av samhället. Sociologi försöker förklara sociala skeenden och konsekvenser av människors relationer och handlingar. När du studerar sociologi lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och se sambanden mellan dem. Politik och ekonomi, arbetsmarknad och arbetsliv, ideologi och religion är exempel på några ämnen som diskuteras. Genom att läsa sociologi blir du rustad med kunskaper om samhällsanalys och du får träna på att göra egna undersökningar om samhällslivets olika aspekter. Detta genom exempelvis att genomföra enkäter, lära dig intervjutekniker och analysera datamaterial med hjälp av olika statistiska metoder. Sociologiämnet har en viktig och kreativ forskningsmiljö med flera forskningscentra knutna till ämnet. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets politisk och sociala organisering, sociala hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden, med mera. Forskarna deltar nära i utbildningen vilket gör att du som student får ta del av spännande och aktuell forskning som bedrivs inom ämnet. Du kan läsa sociologi som ett fristående ämne men kan också välja det som huvudämne inom flera olika program. Det finns även möjlighet att läsa vidare efter grundnivå och få en magister-, master- eller doktorsexamen i sociologi på högskolan.