Vad ingår?

Utveckla kunskap om sociologiska analysmetoder och förmågan att använda dem

Kursen behandlar olika sociologiska analysinriktningar. Genom litteraturstudier introduceras du för aktuell sociologisk forskning och tankegångar kring hur olika aspekter av samhällslivet förklaras. Kursens syfte är att du ska uppnå en fördjupad förståelse över hur olika empiriska studier präglas och påverkas genom valet av analysinriktningar.

Du lär dig hur sociologiska analyser byggs upp, samt olika vetenskapliga teoriers och metoders möjligheter och begränsningar. Du utvecklar även förmågan att problematisera och analysera tankegångar om samhället med hjälp av sociologiska analysinriktningar.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under föreläsningarna behandlas tyngre delar av litteraturen. Du får sedan möjlighet att utveckla dina tankegångar kring litteraturen under seminarietillfällen. På seminarierna behandlas även skriftligt formulerade frågeställningar och papers, samt andra relevanta texter kring centrala teman i litteraturen.

Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.