Två stolar och bord i trä.

Vilka rättigheter har du som anställd?

Kurs

Arbetsrätt

7.5 hp

Studier i arbetsrätt ger dig specialiserade juridiska kunskaper om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell, främst EU:s arbetsrätt. Du får kunskap om arbetsrätt både på individuell och kollektiv nivå, samt olika lagstiftningar som berör arbetstagare.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter kursen har du specialiserade juridiska kunskaper om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell arbetsrätt, främst EU:s arbetsrätt. Du har kunskap om arbetsrätt både på individuell och kollektiv nivå, och olika lagstiftningar som berör arbetstagare. Läs om ämnets forskning
Studera det arbetsrättsliga regelsystemet, och förhållandet mellan svensk och internationell arbetsrätt Genom kursens moment får du insyn i det arbetsrättsliga regelsystemet och studerar förhållandet mellan den svenska arbetsrätten och den internationella arbetsrätten. Du introduceras för grundläggande begrepp inom området, lär dig att beskriva de olika delarna och får förståelse för lagarnas tillämpning i olika situationer. Du får förståelse för arbetsgivarens, arbetstagarens och fackliga organisationers ställning på arbetsplatsen och dess samverkan. Arbetssätt Kursen ges på heltid och innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, utöver det förekommer ett flertal obligatoriska moment där du ska genomföra både skriftliga och muntliga rättsutredningar. De obligatoriska uppgifternas utförs delvis individuellt och delvis i grupp. Du examineras genom en salstentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. Du studerar tillsammans med ungefär 60 andra studenter och delas in i mindre grupper inför både seminarier och gruppuppgifter.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU Kursen Arbetsrätt ger dig grundläggande kunskap om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell arbetsrätt, framförallt till EU:s arbetsrätt. Kursen lyfter fram kunskap om individuell och kollektiv arbetsrätt. Du lär dig även om diskrimineringslagstiftningen och arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.