Vad ingår?

Genom studiebesök och ett fältarbete lär du dig mer om kulturmiljövård och arkeologiska undersökningar

Under B-kursen studerar du genom ett arkeologiskt perspektiv, hur du kan diskutera, analysera och belysa generella frågor rörande människan och samhället. Under B-kursen läser du fyra delkurser:

  • Arkeologiska forskningsperspektiv
  • Vetenskaplig problemformulering
  • Arkeologin i samhället
  • Arkeologiska fältstudier

I första delkursen läser du om arkeologisk tolkningsproblematik. Olika frågor och inriktningar inom arkeologin lyfts. I den andra delkursen tränar du din förmåga att kunna formulera en arkeologisk forskningsuppgift. Du skriver självständigt ett mindre vetenskapligt arbete i form av en uppsats.

Den tredje delkursen fokuserar på arkeologins roll i samhället. Du får diskutera vad arkeologin kan bidra med i ett bredare sammanhang. Du lär dig också om hur dagens kulturmiljövård och arkeologiska förmedling fungerar. I sista delkursen går du ut på fältstudier, där du fördjupar din förståelse för det arkeologiska källmaterialets karaktär och kunskapsmöjligheter. Här diskuterar du även utgrävningens betydelse för den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden och lokalsamhället.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du examineras genom skriftlig tentamen, grupparbete, hemuppgift, aktiv närvaro på seminarier samt redovisning.

Under kursen ingår även studiebesök till bland annat museer, myndigheter och naturvetenskapligt inriktade forskningsinstitutioner. I en av delkurserna ingår också ett fältarbete där du lär dig de metoder och praktiska moment som ingår i en arkeologisk undersökning. Du får själv utföra dessa under en lärares uppsikt.