Bänk och stenar

Fördjupa dina arkeologiska kunskaper genom ett självständigt arbete

Kurs

Arkeologi C

30 hp

Höst

100%

Campus

Vill du lära dig hur arkeologisk kunskap skapas genom tolkning? C-kursen i arkeologi tränar din förmåga att vetenskapligt analysera och behandla ett arkeologiskt källmaterial. I den avslutande delkursen har du möjlighet att specialisera dig inom ett valfritt arkeologiskt tema genom författandet av en C-uppsats.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bildad arkeolog med användbar kunskap för kultursektorn och andra samhällsinstitutioner Efter studier i arkeologi har du kunskaper och kompetens för att arbeta inom en rad olika områden. Som utbildad arkeolog kan du arbeta på exempelvis museer, inom kulturmiljövården, vid universitet eller högskolor. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara i andra yrkesområden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel inom journalistik, utbildning och turism. För dig som har studerat marinarkeologi kan du efter studier arbeta som marinarkeolog. Du har kunskap om verksamheter och näringsliv kopplat till sjöar och hav, och människans utveckling med marina perspektiv. Du har genom studier i arkeologi tränat din analytiska förmåga. Du har övning i att kritiskt granska vetenskapliga publikationer och har kunskaper inom akademiskt skrivande. Du besitter även förmågan att planera, strukturera och genomföra ett arbete. Väljer du att studera vidare på avancerad nivå är utbildningen forskningsförberedande. Alltså kan du som vill forska vidare inom arkeologi. Läs om ämnets forskning
Utveckla dina kunskaper om arkeologisk teori, dess utveckling och aktuella debatter Arkeologi C utgörs av tre delkurser: Arkeologisk teori Arkeologi och vetenskapligt skrivande Uppsats I den första delkursen studerar du hur olika teoretiska perspektiv har betydelse för den arkeologiska tolkningsprocessen. Bland annat får du insikt i arkeologisk teori, dess utveckling och aktuella debatter. I nästa delkurs läser du om hur vetenskapliga texter blir till och vad som utmärker dem. Du får studera och kritiskt analysera andras texter och förbereds inför din egna textproduktion i uppsatsarbetet. I den sista delkursen författar du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Du får själv välja vilket arkeologiskt ämne du vill göra en vetenskaplig analys på. Här har du möjlighet att fördjupa dig i ett arkeologiskt område av ditt intresse. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen under uppsatsarbetet. Handledningen kan ske såväl individuellt som i grupp. Uppsatsarbetet består till stor del av självständigt arbete. Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro vid seminarier, skriftlig tentamen samt skriftlig hemuppgift. Uppsatsen examineras genom författandet av ett självständigt eget arbete samt opposition på en kurskamrats uppsats.
Studera människan och samhället från stenålder till modern tid Arkeologi är ämnet för dig som är intresserad av att studera människan och samhället ur ett långt tidsperspektiv – från stenåldern till modern tid. Arkeologistudier handlar såväl om forntiden som om dagens samhälle och oss själva. För vilka skulle vi vara utan en historia och bakgrund? Du får lära dig hur du kan undersöka och dokumentera materiella inlämningar. Du lär dig sedan att tolka och försöka förstå vad dessa spår kan berätta. Du utvecklar förmågan att genom studier av materiella spår kunna tolka hur människor levt i olika tider och kulturella sammanhang. På Södertörns högskola kan du även studera marinarkeologi. Som marinarkeolog har du ett särskilt fokus på den kunskap som går att få om människan och samhället genom arkeologiska fynd från, eller i anknytning till, vatten. Sjöfartsverksamhet, örlog och sjöförsvar, skeppsbyggeri, liv ombord, hamnar och navigationsteknik är några av de områden som utforskas. Du får även studera kust- och skärgårdskultur och dess näringar som till exempel fiske. Marinarkeologi är helt enkelt arkeologi i eller nära vatten.