Södertörns högskola_moas båge

Utveckla din svenska för studier och arbetsliv

Kurs

Avancerad svenska för flerspråkiga studenter

15 hp

Höst

100%

Distans

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din svenska inför studier och arbetsliv och har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk från komvux eller gymnasium.

Under kursen får du läsa och skriva olika typer av texter och förbättra ditt ordförråd, din grammatik och din kunskap om hur man bygger upp en text med inledning, avhandling och avslutning. Du får också lära dig allt från meningsnivå till ordnivå.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kompetens för arbete med språk och kommunikation inom flera olika branscher Efter studier i svenska har du utvecklade kunskaper i det svenska språket och en spetskompetens i att skriva och granska texter i olika sammanhang, för olika syften. Du har bland annat tränats i att skriva pressmeddelanden, webbtexter och texter för sociala medier. I kurserna Kreativt skrivande A-B ingår också essäer. Samtidigt har du utvecklat en förståelse för olika språkliga formers funktion och samverkan, som exempelvis hur bild, text och symboler samspelar. Genom studierna har du därtill utvecklat förmågan att analysera och värdera texter. Studier i svenska förbereder dig för yrken som lärare, forskare, journalist, förlagsredaktör eller språkrådgivare. Din framtida arbetsplats kan vara på en kommunikationsavdelning inom privat eller offentlig sektor, en PR-byrå eller ett förlag. Kreativt skrivande A-B förbereder dig särskilt väl för att bli skribent eller författare. Genom studierna har du utvecklat en förståelse för språket i samhället och språket som kommunikationsmedel. Samtidigt har du fått insikt i den språkliga variationen och hur språk fungerar som identitetsmarkör både på individ- och gruppnivå. Du har utvecklat ett kritiskt och analytiskt tänkande, förmågan att sammanfatta och sammanställa texter, skriva texter för olika målgrupper och syften, samt hålla muntliga presentationer. Egenskaper du har stor nytta av senare i livet, oavsett yrke. Läs om ämnets forskning
Praktiska tillämpningar och färdighetsträning varvas med teori Kursen går på helfart under halva terminen och består av två delkurser. Under en första delkurs får du läsa och skriva olika typer av texter med målet att förbättra ordförråd, grammatik och kunskap hur man bygger upp text med inledning, avhandling och avslutning. Den andra delkursen handlar om det svenska språksystemet ur ett flerspråkighetsperspektiv. Allt från meningsnivå till ordnivå behandlas och särskilt fokus läggs på de delar av det svenska språket som brukar vara särskilt svåra för avancerade andraspråkstalare. Praktiska tillämpningar och färdighetsträning varvas med teori. Kursen består av seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter och tentamen. Kursen passar bra att läsa under ett uppehåll under en pågående utbildning. Den passar också bra att läsa inför en utbildning.
Kunskap om språkets roll i samhället och utvecklade språkfärdigheter Genom studier i svenska får du kunskaper om hur språket används och fungerar. Inom svenskämnet finns teorier och metoder för att undersöka och förklara språk – framförallt som verktyg för mänsklig kommunikation men även som språkligt system. Stort fokus ligger på hur svenska språket används, till exempel av olika grupper i samhället samt i yrkesliv och utbildning. Du får bland annat undersöka hur språk och samhälle påverkar varandra och hur bild, text och symboler samspelar i skrift och samtal. Du får studera övergripande teman inom svenskämnet som bland annat samspelet mellan genus och identitet, språk och makt samt språk och inlärning. Du får även studera frågor som behandlar hur språk påverkar vårt tänkande, exempelvis relationen mellan språk och kön samt språk och makt. Svenskämnet går att koppla till flera aktuella samhällsfrågor då det inom ämnet undersöks hur språk används som verktyg i olika sammanhang, samt vilka effekter ett visst språkbruk har. Sammantaget får du kunskap om språk och språkanvändning samtidigt som du övar upp dina språkfärdigheter genom olika uppgifter. Du får kontinuerligt utveckla din förmåga att formulera texter för olika sammanhang och syften såväl som att uttrycka dig muntligt. Genom att analysera både dina egna och andras texter övas du även i att ge och ta konstruktiv kritik. Att kunna skriva och bearbeta texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information.