Vad ingår?

Teoretiska och historiska perspektiv på dramatexter och teater

Kursen är både teoretisk och praktisk. I den teoretiska delen varvar du historiska delkurser med dramaturgiskt inriktade kurser. De historiska delkurserna ger dig en orientering i litterära och dramatiska rörelser från antiken till sekelskiftet 1900. De dramaturgiskt inriktade delkurserna ger dig kunskap om äldre och nyare dramaanalytiska och teoretiska perspektiv. Du lär dig att analysera dramatik som historiskt och levande material, utifrån nutida genus-, klass- och postkoloniala aspekter.

Ett återkommande praktiskt moment är delkursen Skapande svenska. Delkursen läser du parallellt med övriga kurser och du får skriva egna skönlitterära korttexter i samband med de dramer som ni läser. Genom textsamtal med andra studenter kommer du utveckla nya reflekterande perspektiv på dramerna och ditt skrivande. Din kunskap kommer att utvecklas genom att skriva, reflektera och lyssna till andra.

Litteratur och dramatik är ett ämne som innehåller flera moraliska dilemman och ifrågasättande av normer. Under kursen fokuserar vi på att utveckla din förmåga att tänka kritiskt och reflekterande kring frågor om jämlikhet, jämställdhet och mångfald i dagens samhälle.

Arbetssätt

Du förväntas vara på plats på högskolan mellan två och tre dagar i veckan. Under dessa dagar sker lärarledda moment som oftast är två timmar tillsammans med mindre grupper.

Under kursen kombineras kortare föreläsningar med seminarier där du förväntas delta aktivt i tolkning och diskussion av kurslitteraturen. Inför seminarier krävs ofta förberedelse i form av frågor eller uppgifter från läraren. Du examineras främst i form av skriftliga hemtentamen i kombination med muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp.

I kursen ingår några gästföreläsningar där verksamma personer inom det scenkonstnärliga fältet berättar om sina upplevelser. Du bjuds även in att delta i gemensamma teaterbesök och som provpublik hos fria teatergrupper, som på Strindbergs Intima Teater och Teater Galeasen. På det viset får du möjlighet att träffa både regissörer och skådespelare.