Sten med regndroppar

Undersök sambandet mellan estetik och samhälle

Kurs

Estetik B

30 hp

Vår

100%

Campus

Genom såväl teoretiska som färdighetstränande delkurser fördjupar du förståelsen av sambanden mellan estetik och samhälle. Under kursen tas centrala begrepp och teorier upp till behandling. Kursen avslutas med en B-uppsats, i vilken du bereds möjlighet att kritiskt reflektera över ett problem inom det estetiska fältet.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Förberedande studier inför arbete inom konst- och kulturvärlden Studier i estetik förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan söka dig till bland annat gallerier, förlag och museer, men även arbeta på kulturinstitutioner och inom mediebranschen. Utöver den teoretiska och praktiska kompetens du har förvärvat, har du utvecklat en analytisk förmåga, förmåga att självständigt planera och strukturera arbete och har gedigen erfarenhet av att läsa texter kritiskt. Du kommer också att ha fördjupat din förmåga att skriva klart, kritiskt och överskådligt. Väljer du att ta en masterexamen i ämnet blir du behörig att söka till forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i estetiska frågeställningar genom teoretiska och färdighetstränande moment Estetik B orienterar dig i estetiska frågeställningar. Kursen är en fortsättning på den historiska genomgången i A-kursen. Samtidigt sätts estetik i relation till vår tids stora samhällsfrågor. Kursen innehåller fyra delkurser – två teoretiska och två färdighetstränande. I de teoretiska momenten får du fördjupa dig i centrala problemställningar och begrepp inom estetisk teori. I de färdighetstränande delkurserna utvecklar du färdigheter inom essägenren och akademiskt skrivande. Under kursen får du undersöka sambandet mellan estetik och samhälle. Bland annat genom att undersöka sambandet mellan estetisk erfarenhet och politiska händelser. Frågor som dyker upp är: Hur kan konstnärskapen avspegla politiska skeenden under en viss period? Hur kan vi förstå olika estetiska uttryck från en viss period som ett svar på politiska frågor? Hur hänger konstens frihet samman med makt och ideologi? I delkursen Essäistik får du träna på att skriva i essäform, samt läsa och analysera valda texter. Den andra färdighetstränande delkursen innefattar ett mindre uppsatsarbete. Du lär dig formulera problemställningar inom det estetiskt-kulturella fältet. Detta samtidigt som du utvecklar förmågan att behandla frågeställningar kritiskt, välja metod och hänvisa till relevant litteratur. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Bland annat får du läsa och analysera valda texter, samt lämna in korta skrivuppgifter som diskuteras i mindre grupper. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. Kursen samläses tillsammans med studenter på Estetikprogrammet. Delkursen Estetik och samhälle kan komma att samläsas med internationella studenter. I de fall sker undervisningen under föreläsningar och seminarier på engelska. I denna delkurs kan du välja att genomföra examinationsmomenten och inlämningsuppgifter på svenska eller engelska.
För dig med intresse för estetik, teori och konst Estetik undersöker hur människan närmar sig världen genom sina sinnen. Antingen för att hämta kunskap, njuta och behagas, eller kanske förundras och låta sig skrämmas. Den estetiska erfarenheten kan komma från skilda konstyttringar som dans och teater, litteratur och musik, eller från naturen och mediernas värld. Dagens mediesamhälle innebär att vi som individer utsätts för ett konstant flöde av budskap, intryck och information. Det gör estetiska frågor högst aktuella och ett reflekterande förhållningssätt nödvändigt. På Södertörns högskola kopplas ämnet samman med viktiga samhällsfrågor och fenomen. Vi belyser detta ur såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Exempelvis genom att undersöka hur kulturella yttringar hänger samman med politiska strömningar och sociala företeelser, hur estetiska fenomen har betraktats historiskt och hur de kan betraktas idag. Klassiska texter och antika begrepp får förnyad relevans i relation till samtid konstformer och vår tids media. Ämnet sammanför filosofisk estetik och aktuell kulturteori, med betoning på kontinental filosofi. Vi läser originalverk skrivna av filosofer från Platon till Julia Kristeva för att få perspektiv på estetikens betydelse. Samtidens stora frågor i konst och debatt lyfts fram.