Tre runda sittfåtöljer i olika röda nyanser

Med inkluderande perspektiv kan du se kulturer ur olika synvinklar

Kurs

Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Etnologi A ger dig insikt i människors levnadssätt och tankevärldar i skilda miljöer och tider – i Sverige såväl som i övriga Europa. Du introduceras till kulturhistoria, folkloristik samt kulturanalys med fokus på transnationella processer. Dessutom utvecklar du teoretiska perspektiv och analytiska verktyg som kan tillämpas på aktuella samhällsfrågor som hållbarhet, jämställdhet och inkluderande.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Introduktion till kulturanalys, mångkulturalitet och folkloristik Etnologi A ger dig som student insikter i människors levnadssätt och tankevärldar i skilda miljöer och tider – i Sverige såväl som i övriga Europa. Med grunden i kulturanalys och mångfaldsfrågor introduceras du till tre huvudinriktningar inom etnologi: Kulturhistoria och hur kulturella föreställningsvärldar i vårt samhälle har formats Kulturanalys med fokus på migration, minoriteters villkor och transnationella processer Folkloristik – hur kultur kommuniceras och förändras i berättande, traditioner och ritualer Kursen inleds med en introduktion till etnologin som kulturvetenskap där du får bekanta dig med grundläggande begrepp som genus, etnicitet och klass och intersektionalitet. Därefter följer tre delkurser som alla behandlar varsin av de tre etnologiska huvudinriktningarna. Etnologi som vetenskap har en stark samhällskoppling och på Södertörns högskola finns ett särskilt fokus på mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Ämnet kopplar till flera av FN:s globala mål, speciellt tack vare analysen av samhället som uppmärksammar sociala skillnader. Detta kan i sin tur användas för att analysera hållbar utveckling. Etnologi A har ett särskilt fokus på målen gällande inkluderande samhällen och jämställdhet. Arbetssätt Du studerar tillsammans med runt 40 andra studenter. Inför seminarier delas ni in i två mindre grupper, och i dessa seminariegrupper skapas i sin tur mindre arbetsgrupper om cirka fyra studenter. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarier två till tre dagar i veckan. Du förväntas då vara på plats på högskolan. Det förekommer också att du till exempel gör en fältundersökning på en annan plats än högskolan. Du kommer även att få göra studiebesök på muséer, arkiv och bibliotek (t.ex. Nordiska museet, Arbetarrörelsens arkiv och så vidare). Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier och skriftliga arbete enskilt och i grupp.
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.