Tre runda sittfåtöljer i olika röda nyanser

Problematisering av kontroversiella begrepp ur postkoloniala perspektiv

Kurs

Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Med ett etnologiskt perspektiv kan du analysera hur samtiden ser ut, och hur den har påverkats av historien. Begrepp som kulturell variation, etnicitet, genus och makt är centrala och du får möjlighet att reflektera, diskutera och problematisera hur olika grupper och kategorier av människor relaterar till och påverkar varandra. Slutligen får du i en B-uppsats möjlighet att tillämpa dina etnologiska kunskaper genom kulturanalys.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Fördjupad förståelse för teoretisk och tillämpad etnologi I Etnologi B fördjupar du dina kunskaper om människors liv och levnad med hjälp av nya teoretiska perspektiv och frågeställningar. Under den första delkursen får du läsa om hur etnologer arbetat med teorier om kulturell variation, etnicitet, nationell identitet, genus och makt. Fokus ligger på hur olika teoretiska perspektiv påverkar vilka frågor forskaren ställer och vilka metoder som forskaren använder. Under den andra delkursen får du öva på etnologiskt fältarbete, som exempelvis intervju- och andra dokumentationstekniker och arkivkunskap. Du kommer få diskutera frågor kring hur man kan förhålla sig kritisk till vetenskaplig text, källkritik, etik och tolkning. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete där du får prova på att göra kulturanalys. Du får genomföra ett självständigt arbete i form av en B-uppsats genom tillämpningar av etnologiska arbetsmetoder. Under uppsatsskrivandet får du stöd av en handledare. Arbetssätt Du förväntas vara på plats på högskolan två till tre dagar i veckan för undervisning i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom aktivt deltagande och förberedande inför seminarier, och genom inlämning av skriftliga arbeten. B-uppsatsen innebär ett fältarbete, uppsatsskrivande, tillhörande seminarier samt opposition. Antal studenter som läser Etnologi B skiftar mellan terminerna. Generellt läser du tillsammans med cirka 20 och 30 studenter. Inför seminarierna kan ni delas in i mindre grupper.
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.