Vad ingår?

Fördjupad förståelse för teoretisk och tillämpad etnologi

I Etnologi B fördjupar du dina kunskaper om människors liv och levnad med hjälp av nya teoretiska perspektiv och frågeställningar. Under den första delkursen får du läsa om hur etnologer arbetat med teorier om kulturell variation, etnicitet, nationell identitet, genus och makt. Fokus ligger på hur olika teoretiska perspektiv påverkar vilka frågor forskaren ställer och vilka metoder som forskaren använder.

Under den andra delkursen får du öva på etnologiskt fältarbete, som exempelvis intervju- och andra dokumentationstekniker och arkivkunskap. Du kommer få diskutera frågor kring hur man kan förhålla sig kritisk till vetenskaplig text, källkritik, etik och tolkning.

Kursen avslutas med ett uppsatsarbete där du får prova på att göra kulturanalys. Du får genomföra ett självständigt arbete i form av en B-uppsats genom tillämpningar av etnologiska arbetsmetoder. Under uppsatsskrivandet får du stöd av en handledare.

Arbetssätt

Du förväntas vara på plats på högskolan två till tre dagar i veckan för undervisning i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom aktivt deltagande och förberedande inför seminarier, och genom inlämning av skriftliga arbeten. B-uppsatsen innebär ett fältarbete, uppsatsskrivande, tillhörande seminarier samt opposition.

Antal studenter som läser Etnologi B skiftar mellan terminerna. Generellt läser du tillsammans med cirka 20 och 30 studenter. Inför seminarierna kan ni delas in i mindre grupper.