Vad ingår?

Utveckla dina teoretiska kunskaper och färdigheter inför uppsatsskrivandet

Etnologi C består av tre delar. Den första delkursen behandlar viktiga nationella och internationella forskningsinriktningar. Den ger dig insikt i aktuell forskningsproblematik och begreppsbildning. Under delkursens gång får du arbeta med att förstå såväl klassiska och ämneshistoriskt relevanta perspektiv som de aktuella teorier som dominerar etnologin idag.

I den andra delkursen sker en fördjupning i det etnologiska arbetssättet, främst gällande metod- och teorianvändning. Syftet är att ge dig de verktyg du behöver för att öka din förståelse för teoritillämpning inför uppsatsskrivandet, vilket är kursens avslutande del. Den andra delkursen inkluderar även en bibliotekskurs som syftar till att ge dig verktyg för och kunskap om informationssökning. Under uppsatskursen genomför du en självständig vetenskaplig undersökning inom ett fält som du själv väljer.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka två lärarledda tillfällen i veckan på högskolans område. Resterande tid förväntas du studera på egen hand. Undervisningen sker i form av seminarier, och under uppsatskursen har du handledningstillfällen som stöd i uppsatsskrivandet.

Du examineras genom skriftliga arbeten, både individuellt och i grupp samt aktivt deltagande på seminarier. Uppsatsen examineras genom utförande av uppsats, uppsatsseminarier och ventilering samt opposition. Du studerar tillsammans med ungefär tio till femton andra studenter.