Blå bänk mot gul vägg.

Få juridisk kunskap med nära koppling till arbetsmarknaden

Kurs

EU, den svenska staten och företagandets villkor

30 hp

Höst

100%

Campus

EU, den svenska staten och företagandets villkor ger dig spetskompetens inom EU-rätt. Du lär dig bland annat om de speciella lagstiftningsområdena som gäller företagandet i Sverige och reglerna för maktutövning. Du får kunskap om EU-rättens påverkan på dessa lagstiftningsområden och de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige. Efter kursen har du juridiska kunskaper med nära koppling till arbetsmarknaden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Lär dig om lagstiftningar med koppling till företagande i Sverige Kursen ger dig kunskaper om förvaltningsrätt och EU-rätten som del av den svenska rättsordningen. Kursen är uppdelade i två delkurser. I den första delkursen, EU-rättens grunder, lär du dig framförallt grunderna för svensk rätt och EU-rätt. Du lär dig om lagstiftningsförfarandet, domstols- och myndighetsväsendet och sanktionssystemet i både Sverige och EU. Du lär dig även om offentlighetsprincipen i Sverige och den juridiska arbetsmetoden vid tillämpning av lagar. Den andra delkursen är mer inriktad på myndigheternas maktutövning och de krav som EU-rätten ställer på myndigheterna i Sverige när de handlägger ärenden eller fattar beslut mot en företagare. Du får kunskap om de speciella lagstiftningsområden som är kopplade till företagandet i Sverige och som är starkt påverkade av EU-rätten. Exempelvis får du kunskap om skattelagstiftning, miljö- och hälsoskyddslagar, diskrimineringslagen, marknadsföringslagen, konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling. Du lär dig alltså såväl lagarna om företagande som reglerna om förvaltningsmyndigheternas tillvägagångssätt vid beslutsfattande. Samtliga delar kopplas till EU-rätten och dess påverkan på svensk rätt Arbetssätt Du har cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Även gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma. Du examineras bland annat genom en skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, inlämningsuppgifter och presentationer. Du studerar med cirka 60 andra studenter.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.