Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Lär dig om lagstiftningar med koppling till företagande i Sverige

Kursen ger dig kunskaper om förvaltningsrätt och EU-rätten som del av den svenska rättsordningen. Kursen är uppdelade i två delkurser.

I den första delkursen, EU-rättens grunder, lär du dig framförallt grunderna för svensk rätt och EU-rätt. Du lär dig om lagstiftningsförfarandet, domstols- och myndighetsväsendet och sanktionssystemet i både Sverige och EU. Du lär dig även om offentlighetsprincipen i Sverige och den juridiska arbetsmetoden vid tillämpning av lagar.

Den andra delkursen är mer inriktad på myndigheternas maktutövning och de krav som EU-rätten ställer på myndigheterna i Sverige när de handlägger ärenden eller fattar beslut mot en företagare. Du får kunskap om de speciella lagstiftningsområden som är kopplade till företagandet i Sverige och som är starkt påverkade av EU-rätten. Exempelvis får du kunskap om skattelagstiftning, miljö- och hälsoskyddslagar, diskrimineringslagen, marknadsföringslagen, konkurrenslagen och lagen om offentlig upphandling. Du lär dig alltså såväl lagarna om företagande som reglerna om förvaltningsmyndigheternas tillvägagångssätt vid beslutsfattande. Samtliga delar kopplas till EU-rätten och dess påverkan på svensk rätt

Arbetssätt

Du har cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Även gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma. Du examineras bland annat genom en skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, inlämningsuppgifter och presentationer.

Du studerar med cirka 60 andra studenter.