Vill du få kunskap inom juridik?

Blå soffa mot gul vägg.
Kurs

EU-rättens grunder

7.5 hp

Höst

100%

Campus

EU-rättens grunder är en introduktion till svensk rätt och EU-rätt. Du lär dig om domstolsväsendet i både EU och Sverige, om sanktionssystem och mycket mer. Kursen är för dig som vill ha en utbildning i juridik, eller vill komplettera din utbildning med juridisk kunskap. Oavsett ger kursen dig viktiga kunskaper för yrkeslivet.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Utveckla juridisk kunskap och förståelse över EU-rättens påverkan på svensk rätt Kursen är för dig som vill öka din juridiska kunskap. EU-rättens grunder handlar främst om svensk rätt och EU-rätt. Kursen tar bland annat upp normgivningsförfarandet, sanktionssystem, domstols- och myndighetsväsenden både i Sverige och EU. Du lär dig även juridiska metoder och handlingars offentlighet i Sverige. Kursen är en introduktion och är till för att du ska få en översikt över den svenska rättsordningen och över EU:s uppbyggnad och funktion. Du lär dig bland annat hur EU-rätten påverkar det svenska rättssystemet och får kunskap om lagstiftningsproceduren. Arbetssätt Under kursen har du cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök. Du studerar med cirka 60 andra studenter som sedan delas upp i mindre seminariegrupper.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.