Vilka rättigheter och skyldigheter har du gentemot staten?

Gröna stolsryggar.
Kurs

Europa, staten och den offentliga rätten

60 hp

Höst

100%

Campus

Vill du veta mer om EU-rätt? Specialisera dig på offentlig förvaltning och profilera dig på arbetsmarknaden. Europa, staten och den offentliga rätten är för dig som vill lära dig mer om regelverket rörande den offentliga förvaltningen i Sverige. Kursen ger dig ett europeiskt perspektiv och du lär dig om europarätten och EU-rätt.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Breda kunskaper om det svenska regelverket, med europeiska perspektiv Europa, staten och den offentliga rätten består av fyra delkurser: EU-rättens grunder, Staten och företagandets villkor, Europarätt: Mänskliga fri- och rättigheter och Rättsstat och offentlig rätt. I den första delkursen lär du dig om EU-rätt kopplat till svensk rätt. Du får kunskap om normgivningsförfarande, sanktionssystem och domstols- och myndighetsväsendet i både Sverige och EU. Du lär dig även juridisk metod och om handlingars offentlighet i Sverige. Den andra delkursen har fokus på grunderna och formerna för myndigheters maktutövning. Du får speciellt kunskap om förvaltningsmyndigheternas tillvägagångssätt vid beslutsfattande. Du lär dig om olika lagstiftningar med anknytning till företagande i Sverige, som till exempel skattelagstiftning, miljö- och hälsoskyddslagar och diskrimineringslagen. Under den tredje delkursen lär du dig mer om bland annat grundlagar i Sverige. Du läser om rättighetsregleringen i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och Europakonventionen. Den fjärde, och sista, delkursen handlar om rättsfilosofiska idéer. Du lär dig om lagstiftningsmaktens gränser och andra krav som rättsstaten ställer vid maktutövning i Sverige. Arbetsrätt Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma. Du examineras genom skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer både individuellt och i grupp, samt skriftliga inlämningsuppgifter. Du studerar tillsammans med ungefär 60 andra studenter.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.