Stolar i olika färger och person som går i bakgrunden.

Hur skyddas våra friheter och rättigheter?

Kurs

Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter

15 hp

Vill du förstå hur våra mänskliga fri- och rättigheter skyddas genom regelverk och rättstillämpning? Under kursen lär du dig om våra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Du får förståelse över rättighetsskyddet på nationell och europeisk nivå samt hur Europakonventionen påverkar de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med juridiska frågor med europeisk dimension såväl i Sverige som internationellt Efter kursen kan du redogöra för vilka regelverk som används för att skydda våra mänskliga fri- och rättigheter, både i Sverige och Europa. Du har kunskap om hur dessa regelverk används och tillämpas i praktiken. Samt förmågan att självständigt identifiera, tolka, använda och referera till olika typer av rättskällor. Efter studier i offentlig rätt har du kunskap och kompetens för ett yrkesliv med koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Du är förberedd för en rad olika yrken och du har breda arbetsmöjligheter. Exempelvis kan du arbeta som handläggare på statliga och kommunala myndigheter eller som jurist på företag med många myndighetskontakter. Detta kan till exempel vara på tjänsteföretag, försäkringsbolag eller konsultbyråer. Din framtida arbetsplats kan vara som handläggare på Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Migrationsverket eller liknande. Du kan även arbeta som koordinator, utredare eller projektledare på organisationer eller privata företag, Du kan alltså arbeta inom både den privata och offentliga sektorn, och detta såväl i Sverige som internationellt. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som har studerat offentlig rätt jobbar inom en mängd olika yrken idag. Flertalet studenter jobbar idag som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom den privata sektorn på företag med omfattande myndighetskontakter. Andra arbetar med EU-projekt i Sverige och även i utlandet, exempelvis med Brexit i England. Läs om ämnets forskning
Juridisk kunskap och förståelse över regelverken för mänskliga rättigheter Under kursen får du lära dig om regelverk och rättstillämpning rörande skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna. Kursen applicerar ett nationellt och europeiskt perspektiv. Du får studera reglering av rättigheter i Europakonventionen. Du utvecklar även kunskaper om EU-stadgan, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Kursen har ett särskilt fokus på Europakonventionen och dess påverkan på rättighetsskyddet i Sverige. Under kursen lär du dig redogöra för regelverket gällande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta både på Europeisk och nationell nivå. Du får öva på att självständigt identifiera, tolka, använda och referera till olika typer av rättskällor. Samtidigt får du kunskap om hur tillämpningen av mänskliga rättigheter fungerar. Detta genom att undersöka ett rättsfall från Europadomstolen. Du utvecklar även förmågan att formulera juridiska frågeställningar och argumentera utifrån ett juridiskt perspektiv. Arbetssätt Du har ungefär sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning. Du examineras i form av en skriftlig salstentamen, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, samt aktivt deltagande på seminarier. Du studerar tillsammans med en grupp om cirka 60 studenter, både med studenter som läser kursen fristående och som en del av en större kurs.
Studera regelverket om den offentliga makten i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Offentlig rätt. Offentlig rätt är för dig som vill arbeta med rättsliga frågor som är kopplade till EU eller mänskliga rättigheter. Samtliga kurser i offentlig rätt lägger stor vikt vid Europarättens påverkan på svensk rätt. Du får bland annat en spetskompetens inom EU-rätten. Efter studier har du kompetensen att arbeta med EU:s frågor såväl på nationell som på europeisk nivå. Du får bland annat kunskap om reglerna för maktutövning, vilket är när myndigheterna beslutar om olika tillstånd eller förbud. Inte minst lär du dig om de krav som europarätten ställer på myndigheterna i Sverige, när de handlägger ärenden eller fattar beslut. Fördelen med att studera offentlig rätt på Södertörns högskola är att det ger dig möjligheten att arbeta med EU:s frågor inom Sverige eller internationellt. Du kan även arbeta med frågor som är kopplade till mänskliga rättigheter både på myndigheter eller internationella organisationer.