Vad ingår?

Juridisk kunskap och förståelse över regelverken för mänskliga rättigheter

Under kursen får du lära dig om regelverk och rättstillämpning rörande skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna. Kursen applicerar ett nationellt och europeiskt perspektiv. Du får studera reglering av rättigheter i Europakonventionen. Du utvecklar även kunskaper om EU-stadgan, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Kursen har ett särskilt fokus på Europakonventionen och dess påverkan på rättighetsskyddet i Sverige. Under kursen lär du dig redogöra för regelverket gällande skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta både på Europeisk och nationell nivå.

Du får öva på att självständigt identifiera, tolka, använda och referera till olika typer av rättskällor. Samtidigt får du kunskap om hur tillämpningen av mänskliga rättigheter fungerar. Detta genom att undersöka ett rättsfall från Europadomstolen. Du utvecklar även förmågan att formulera juridiska frågeställningar och argumentera utifrån ett juridiskt perspektiv.

Arbetssätt

Du har ungefär sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och handledning. Du examineras i form av en skriftlig salstentamen, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, samt aktivt deltagande på seminarier.

Du studerar tillsammans med en grupp om cirka 60 studenter, både med studenter som läser kursen fristående och som en del av en större kurs.