Stol i trä med natur i bakgrunden.

Utveckla din analysförmåga genom en vetenskaplig studie

Kurs

Examensarbete i miljövetenskap

15 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Genom ett examensarbete i miljövetenskap får du möjlighet att utveckla din förmåga att utföra fördjupade analyser. Välj ett område inom Miljö och utveckling och genomför en självständig vetenskaplig undersökning med en kompetent handledare som stöd.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöförändringar Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Läs om ämnets forskning
Tränas i fördjupade analyser genom en vetenskaplig studie Fördjupa dig i ett miljövetenskapligt område genom en vetenskaplig undersökning. Under kursen utvecklar du din förmåga att utföra djupare analyser med en teoretisk anknytning. Arbetet innebär att du självständigt får utveckla och genomföra en vetenskaplig studie. Du utformar själv en problemformulering och frågeställning, väljer metod och teorianknytning, samlar in och bearbetar data samt genomför en analys. Avslutningsvis redovisar du vetenskapligt din kunskap och det resultat du har kommit fram till, både muntligt och skriftligt. Du kan välja att göra ett teoretiskt arbete eller samla in material genom antingen fältstudie eller laboration. Arbetssätt Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Kursen innehåller få lärarledda tillfällen, främst individuell handledning med en kompetent och engagerad lärare. Det förekommer även enstaka obligatoriska seminarier, men utöver det arbetar du självständigt. Du examineras genom utförande av uppsats, ventilering av egen uppsats och opponering på en annan students uppsats.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.