Bänk i ett hav av blommor med glasvägg med stolar innanför

Förstå ekonomins betydelse för hållbart miljöarbete

Kurs

Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi

15 hp

Höst

100%

Campus

Genom föreläsningar, seminarier och ett projektarbete i form av en mindre uppsats får du genom kursen fördjupad kunskap om miljöekonomisk teori och hur miljöekonomer arbetar i praktiken. Med avstamp i nationalekonomin får du möjligheten att förstå ekonomisk miljövärdering och ekonomiska styrmedels betydelse för miljöarbete.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöförändringar Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Efter kursen har du en miljöekonomisk spetskompetens som sticker ut på arbetsmarknaden. Genom miljöekonomisk förståelse och analysredskap har du verktygen att se vilka möjligheter som finns i koppling till insatser för hållbar utveckling. Läs om ämnets forskning
Förstå sambandet mellan miljöarbete och ekonomisk teori Genom föreläsningar, seminarier och ett projektarbete i form av en mindre uppsats får du genom kursen fördjupad kunskap om miljöekonomisk teori och hur miljöekonomer arbetar i praktiken. Inledningsvis introduceras du för nationalekonomisk mikro- och välfärdsteori, det ger dig verktyg och förståelse för exempelvis ekonomisk miljövärdering och ekonomiska styrmedel. Du får diskutera relationen mellan miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Kursen belyser även analyser relaterade till den sociala faktorn för hållbar utveckling. Vidare väljer du ett ämne inom miljöekonomi eller ekologisk ekonomi för ett projektarbete i form av en uppsats. Arbetssätt Kursen innebär heltidsstudier och du studerar tillsammans med ungefär 20 andra studenter. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och ett projekt som genomförs i grupp. Du examineras genom hemtentamen, inlämningsuppgifter och både skriftlig och muntlig projektredovisning. Redovisningen av projektarbetet innebär även en opponering på annan grupps arbete.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö. Inom miljöarbete och hållbarhetsarbete finns det ett behov av ekonomisk kompetens. Förståelse för miljöekonomisk teori är en förutsättning för att kunna se och förstå rimliga möjligheter kopplat till hållbar utveckling.