Röd stol mot grön vägg

Användbara kunskaper för fortsatta ämnesstudier eller yrkesliv

Kurs

Företagsekonomi A

30 hp

Höst

100%

Campus

Företagsekonomi A ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Under kursen introduceras du till företagsekonomi som både vetenskap och praktik. Du får bland annat insyn i aktuell forskning, och grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom alla branscher Med företagsekonomisk kompetens kan du arbeta som revisor, med marknadsföring eller med finansiering. Du har utvecklat kunskaper om hur verksamheter kan organiseras, förnyas och utvecklas för att överleva på en konkurrenskraftig marknad. Du kan kombinera studier i företagsekonomi med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Efter studier kan du arbeta som företagsekonom i olika typer av företag och organisationer. Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. Andra arbetar till exempel inom redovisning, finansiering, budget och revision. Eller med marknadsföring, försäljning och inköp, samt inom projekt- och utredningsarbeten. Vanliga arbetsplatser är på företag inom tjänster, handel och industri eller på banker, försäkringsbolag, myndigheter och offentliga verksamheter, eller revisions- och konsultbyråer. Flera arbetar även på internationella företag och organisationer. Läs om ämnets forskning
Introduceras till företagsekonomi, som både vetenskap och praktik Kursen utgörs av fyra delkurser som ger dig en bred introduktion till ämnet företagsekonomi: Ekonomisk vetenskap och metodlära Samhälle, marknad och företagande Redovisning och beskattning Ekonomistyrning Inledningsvis presenteras du för ämnet som vetenskap och får en överblick av olika forskningsmetoder. Du får även en inblick i aktuella forskningsprojekt. Du utvecklar en grundläggande förståelse över olika vetenskapliga synsätt, forskningsstrategier och undersökningsdesign inom ämnet. I den andra delkursen får du en samhällsvetenskaplig ingång till ämnet. Genom ett historiskt perspektiv får du studera hur marknader och byråkratier har utvecklats fram till idag. Samt utvecklingen av branscher, företag och andra organisationer. I de sista två delkurserna introduceras du till företags finansiella rapportering. Du får studera sambandet mellan extern redovisning och beskattning. Vidare får du grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning och planering. Arbetssätt Kursen ges på heltid. Mängden lärarledda undervisningstillfällen kan variera mellan delkurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier med obligatoriska inlämningsuppgifter. Du examineras genom skriftliga salstentamina, inlämningsuppgifter, genomförande och redovisning av projekt samt aktivt deltagande på seminarier.
Förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas Studier i företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. De spelar därför en viktig och avgörande roll i vårt samhälle. Hälften av det svenska företag producerar exporteras till andra länder. Detta är en viktig förutsättning för vårt välstånd. I en global ekonomi möter svenska företag konkurrens från nästan hela världen. Med kunskaper i företagsekonomi får du verktygen att hjälpa företag vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Företags omgivning är ett samhälle i ständig förändring. Ämnet företagsekonomi behandlar bland annat entreprenörskap och innovation. För att företag ska uppstå och för att existerande företag ska överleva krävs det uppfinnelserikedom. Därför är entreprenörskap och innovation en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma.