Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Vad ingår?

Introduceras till företagsekonomi, som både vetenskap och praktik

Kursen utgörs av fyra delkurser som ger dig en bred introduktion till ämnet företagsekonomi:

  • Ekonomisk vetenskap och metodlära
  • Samhälle, marknad och företagande
  • Redovisning och beskattning
  • Ekonomistyrning

Inledningsvis presenteras du för ämnet som vetenskap och får en överblick av olika forskningsmetoder. Du får även en inblick i aktuella forskningsprojekt. Du utvecklar en grundläggande förståelse över olika vetenskapliga synsätt, forskningsstrategier och undersökningsdesign inom ämnet.

I den andra delkursen får du en samhällsvetenskaplig ingång till ämnet. Genom ett historiskt perspektiv får du studera hur marknader och byråkratier har utvecklats fram till idag. Samt utvecklingen av branscher, företag och andra organisationer.

I de sista två delkurserna introduceras du till företags finansiella rapportering. Du får studera sambandet mellan extern redovisning och beskattning. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning och planering.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid. Mängden lärarledda undervisningstillfällen kan variera mellan delkurserna. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier med obligatoriska inlämningsuppgifter. Du examineras genom en skriftlig salstenta, inlämningsuppgifter, genomförande och redovisning av projekt, samt aktivt deltagande på seminarier.