Röd stol mot grön vägg

Fördjupa dig i finansiering, organisationsteori och strategisk marknadsföring

Kurs

Företagsekonomi B

30 hp

Vår

100%

Campus

I Företagsekonomi B läser du tre delkurser med tre olika fokusområden – finansiering, organisation och marknadsföring. Du lär dig bland annat koppla finansieringsfrågor till affärsplaner, analysera finansiell information och fatta beslut i finansiella frågor. I kursens avslutande moment, B-uppsatsen, får du möjlighet att fördjupa dig i ett företagsekonomiskt tema.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom alla branscher Med företagsekonomisk kompetens kan du arbeta som revisor, med marknadsföring eller med finansiering. Du har utvecklat kunskaper om hur verksamheter kan organiseras, förnyas och utvecklas för att överleva på en konkurrenskraftig marknad. Du kan kombinera studier i företagsekonomi med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Efter studier kan du arbeta som företagsekonom i olika typer av företag och organisationer. Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. Andra arbetar till exempel inom redovisning, finansiering, budget och revision. Eller med marknadsföring, försäljning och inköp, samt inom projekt- och utredningsarbeten. Vanliga arbetsplatser är på företag inom tjänster, handel och industri eller på banker, försäkringsbolag, myndigheter och offentliga verksamheter, eller revisions- och konsultbyråer. Flera arbetar även på internationella företag och organisationer. Läs om ämnets forskning
Bredda dina kunskaper i företagsekonomi och fördjupa dig i ett tema av ditt intresse Under B-kursen breddar du din företagsekonomiska kunskap. Du läser inledningsvis tre delkurser med tre olika fokusområden – finansiering, organisation och marknadsföring. I kursens sista moment genomför du ett mindre vetenskapligt arbete. I den första delkursen får du möjlighet att öka din förståelse över hur företag och organisationer är strukturerade. Du lär dig bland annat koppla finansieringsfrågor till affärsplaner, analysera finansiell information och fatta beslut i finansiella frågor. I den andra delkursen fördjupar du dig i organisatoriska perspektiv. Du studerar olika former för samordning, styrning och kontroll av verksamhet i organisationer. Samt dess förutsättningar och historiska framväxt. Vidare utvecklar du en förståelse för strategisk marknadsföring. Du får grundläggande kunskaper i de olika uppgifter som är kopplat till marknadsföring inom en organisation. Delkursen inkluderar även analyser av såväl omvärldsfaktorer som konsumenters beteende. I kursen sista moment genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en B-uppsats. Det innebär att du fördjupar dig i ett valfritt företagsekonomiskt tema. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga salstentamina, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande på seminarier. Uppsatsen examineras genom utförande av arbete, försvar av egen uppsats samt opponering på annan students uppsats.
Förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas Studier i företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. De spelar därför en viktig och avgörande roll i vårt samhälle. Hälften av det svenska företag producerar exporteras till andra länder. Detta är en viktig förutsättning för vårt välstånd. I en global ekonomi möter svenska företag konkurrens från nästan hela världen. Med kunskaper i företagsekonomi får du verktygen att hjälpa företag vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Företags omgivning är ett samhälle i ständig förändring. Ämnet företagsekonomi behandlar bland annat entreprenörskap och innovation. För att företag ska uppstå och för att existerande företag ska överleva krävs det uppfinnelserikedom. Därför är entreprenörskap och innovation en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma.