Vad ingår?

Läs två fördjupade delkurser inom finansiering och undersök ett valfritt område

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild kunskap inom finansiering. Du läser två ämnesfördjupande delkurser inriktade mot finansiering. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student.

Du läser delkursen finansieringsteori som ger dig en teoretisk, praktisk och historisk grund inom finansiering. Du får bland annat undersöka företags finansiella problemställningar utifrån historiska och nutida perspektiv.

Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och du väljer mellan Internationell bankverksamhet och Finansiella strategier. Delkursen internationell bankverksamhet ges på engelska.

Halva terminen ägnar du åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du med en annan student som har samma fördjupningsområde.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.