Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Läs två fördjupade delkurser inom finansiering och undersök ett valfritt område

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild kunskap inom finansiering. Du läser två ämnesfördjupande delkurser inriktade mot finansiering. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student.

Du läser delkursen finansieringsteori som ger dig en teoretisk, praktisk och historisk grund inom finansiering. Du får bland annat undersöka företags finansiella problemställningar utifrån historiska och nutida perspektiv.

Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och du väljer mellan Internationell bankverksamhet och Finansiella strategier. Delkursen internationell bankverksamhet ges på engelska.

Halva terminen ägnar du åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du med en annan student som har samma fördjupningsområde.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.