Rikta in din företagsekonomiska kompetens mot marknadsföring

Kurs

Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring

30 hp

Höst

100%

Campus

Under kursen får du vidareutveckla dina företagsekonomiska kunskaper inom marknadsföring. Du får fördjupa dig i marknadsföringsteori och kan därefter läsa en valbar kurs som behandlar antingen varumärken, marknadsanalys, internationell marknadsstrategi eller ledning/entreprenörskap. Kursen avslutas med en C-uppsats.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom alla branscher Med företagsekonomisk kompetens med inriktning på marknadsföring har du fördjupade kunskaper om frågor kring verksamheters relation med sina utvalda marknader. Alla verksamheter har kunder eller intressenter, alla behöver utveckla och marknadsföra sina erbjudanden så de upplevs som konkurrenskraftiga, attraktiva och relevanta för den utvalda målgruppen. Tänkbara arbetsplatser kan fokusera på produkter eller tjänster, göra affärer B2B eller B2C samt agera på nationella eller internationella marknader. Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Med din inriktning på marknadsföring kan du arbeta i såväl privat näringsliv som offentlig eller ideell sektor. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. Studenter som valt inriktning marknadsföring jobbar förstås på marknads- och försäljningsavdelningar inom en mångfald av branscher och verksamheter. Olika former av konsultroller (web, annonsbyrå, marknadsundersökning, rådgivning i olika former) eller inom affärsutveckling och strategi är också relativt vanliga. Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Teoretisk och praktisk förankring inom marknadsföring Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild kunskap inom marknadsföring. Du läser två ämnesfördjupande delkurser inriktade mot marknadsföring. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student. Du läser delkursen Marknadsföringsteori som ger dig en teoretisk, praktisk och historisk grund inom marknadsföring. Du får bland annat studera normativa marknadsföringsteorier samt deras praktiska tillämpning, och reflektera över morgondagens marknadsföring. Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och du kan välja mellan fyra delkurser: Internationell marknadsstrategi (engelska som undervisningsspråk) Marknadsanalys och lönsamhet Varumärkens betydelse Ledning av innovation och entreprenörskap (engelska som undervisningsspråk) Halva terminen ägnar du åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du med en annan student som har samma fördjupningsområde. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier. Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.
Förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas Studier i företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. De spelar därför en viktig och avgörande roll i vårt samhälle. Hälften av det svenska företag producerar exporteras till andra länder. Detta är en viktig förutsättning för vårt välstånd. I en global ekonomi möter svenska företag konkurrens från nästan hela världen. Med kunskaper i företagsekonomi får du verktygen att hjälpa företag vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Företags omgivning är ett samhälle i ständig förändring. Ämnet företagsekonomi behandlar bland annat entreprenörskap och innovation. För att företag ska uppstå och för att existerande företag ska överleva krävs det uppfinnelserikedom. Därför är entreprenörskap och innovation en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma. Marknadsföring är en förutsättning för att företag ska kunna erbjuda varor och tjänster på marknaden, och därmed bli lönsamma. Under kursen får du fördjupa dig ytterligare i hur marknader fungerar, samt hur företag och individer kan nå marknader på ett effektivt sätt.