Vad ingår?

Teoretisk och praktisk förankring inom marknadsföring

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild kunskap inom marknadsföring. Du läser två ämnesfördjupande delkurser inriktade mot marknadsföring. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student.

Du läser delkursen Marknadsföringsteori som ger dig en teoretisk, praktisk och historisk grund inom marknadsföring. Du får bland annat studera normativa marknadsföringsteorier samt deras praktiska tillämpning, och reflektera över morgondagens marknadsföring.

Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och du kan välja mellan fyra delkurser:

  • Internationell marknadsstrategi (engelska som undervisningsspråk)
  • Marknadsanalys och lönsamhet
  • Varumärkens betydelse
  • Ledning av innovation och entreprenörskap (engelska som undervisningsspråk)

Halva terminen ägnar du åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du med en annan student som har samma fördjupningsområde.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.