Vidareutveckla dina företagsekonomiska kunskaper inom organisation.

Kurs

Företagsekonomi C med inriktning mot organisation

30 hp

Höst

100%

Campus

Genom två ämnesfördjupande delkurser utvecklar du dina företagsekonomiska kunskaper inom organisation. Den första ger dig särskild kunskap inom ledning och förändring av privat och offentlig sektor. Den andra delkursen är valbar och innebär en ämnesfördjupning efter ditt intresse. Kursen avslutas med en C-uppsats inom ditt fördjupningsområde.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom alla branscher Med företagsekonomisk kompetens med inriktning på organisation har du fördjupade kunskaper kring hur verksamheter kan ledas och organiseras. Det är kunskaper som behövs i alla typer av organiserad verksamhet och på många olika nivåer. Du har därför ett brett spektrum av olika möjliga arbetsplatser. Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Dina studier ger dig fördjupad förståelse för hur man kan agera kring en verksamhets mänskliga resurser. Med din inriktning på organisation och ledarskap har du färdigheter som kan komma till pass i alla verksamheter där det finns ledare och medarbetare. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. Rekrytering, HR-avdelningars olika frågor och arbetsmiljö är några av de områden tidigare studenter fokuserar på. Andra arbetar t ex som konsulter med rådgivning kring förändringsledning eller team-building. Deras arbetsgivare är allt från stora till små företag i det privata näringslivet samt myndigheter, offentliga verksamheter och ideella organisationer. Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Få fördjupad kunskap inom företagsekonomi och organisation Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild kunskap inom organisation, samt ledning och förändring av privat och offentlig verksamhet. Du läser två ämnesfördjupande delkurser inriktade mot organisation. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student. Du läser inledningsvis delkursen Klassisk och modern organisering. Delkursen ger dig kunskap om den historiska framväxten av olika former för organisation, styrning och kontroll av verksamheter inom den offentliga och privata sektorn. Du får bland annat fördjupa dig i byråkratins uppkomst och moderna organisationsformer. Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och du kan välja mellan sju delkurser: Organisationsutveckling Ledarskap och förändring Social ekonomi och socialt företagande (engelska som undervisningsspråk) Att förstå organisationer (engelska som undervisningsspråk) Internationell ledarskap (engelska som undervisningsspråk) Varumärkens betydelse Andra halvan av terminen ägnar du åt din C-uppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du tillsammans med en annan student som har samma fördjupningsområde. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier. Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.
Förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas Studier i företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. De spelar därför en viktig och avgörande roll i vårt samhälle. Hälften av det svenska företag producerar exporteras till andra länder. Detta är en viktig förutsättning för vårt välstånd. I en global ekonomi möter svenska företag konkurrens från nästan hela världen. Med kunskaper i företagsekonomi får du verktygen att hjälpa företag vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Företags omgivning är ett samhälle i ständig förändring. Ämnet företagsekonomi behandlar bland annat entreprenörskap och innovation. För att företag ska uppstå och för att existerande företag ska överleva krävs det uppfinnelserikedom. Därför är entreprenörskap och innovation en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma.