Vad ingår?

Få fördjupad kunskap inom företagsekonomi och organisation

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi med särskild kunskap inom organisation, samt ledning och förändring av privat och offentlig verksamhet. Du läser två ämnesfördjupande delkurser inriktade mot organisation. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student.

Du läser inledningsvis delkursen Klassisk och modern organisering. Delkursen ger dig kunskap om den historiska framväxten av olika former för organisation, styrning och kontroll av verksamheter inom den offentliga och privata sektorn. Du får bland annat fördjupa dig i byråkratins uppkomst och moderna organisationsformer.

Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och du kan välja mellan sju delkurser:

  • Organisationsutveckling
  • Ledarskap och förändring
  • Social ekonomi och socialt företagande (engelska som undervisningsspråk)
  • Att förstå organisationer (engelska som undervisningsspråk)
  • Internationell ledarskap (engelska som undervisningsspråk)
  • Varumärkens betydelse

Andra halvan av terminen ägnar du åt din C-uppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du tillsammans med en annan student som har samma fördjupningsområde.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.