Grön stol med skymt av person i bakgrunden.

Rikta in din företagsekonomiska kompetens mot redovisning

Kurs

Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning

30 hp

Höst

100%

Campus

Under kursen får du utveckla dina kunskaper inom företagsekonomi. Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision. I kursens sista moment, C-uppsatsen, genomför du ett vetenskapligt arbete tillsammans med en annan student. Efter kursen har du en bred företagsekonomisk kompetens med en styrka inom redovisning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom alla branscher Med företagsekonomisk kompetens med inriktning på redovisning har du kunskaper som särskilt behandlar verksamheters lagstadgade redovisnings- och revisionsfrågor. Det är kunskaper som är särskilt viktiga i alla typer av verksamheter som omfattas av lagkraven på viss typ av redovisning och revision. Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av både i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Dina studier är särskilt relevanta för roller på ekonomiavdelningar och redovisnings- samt revisionsbyråer. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. En vanlig karriärväg är att börja på revisionsbyrå eller ekonomiavdelning och avancera inom verksamheten. Revisionsbyråer har vanligen en tydlig progressionsordning där ansvaret och arbetsuppgifterna gradvis når högre nivå. Andra arbetsplatser förutom revisionsbyråer och ekonomiavdelningar på företag är till exempel banker eller myndigheter. Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister/ masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Bredda och fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom redovisning Kursen ger dig fördjupade kunskaper i företagsekonomi med särskild kunskap inom extern redovisning, samt introduktion till revision. Du läser två ämnesfördjupande delkurser. En riktas mot redovisningsteori och en mot koncernredovisning och revision. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student. Du läser inledningsvis delkursen Redovisning och praxis. Du fördjupar här dina kunskaper inom redovisningsteori samt utvecklar kunskap om internationell redovisningspraxis och dess framväxt. Du får bland annat studera redovisningens historia, internationella skillnader och redovisningsforskning. I den andra delkursen, Koncernredovisning och revision, fördjupar du dig i koncernredovisning samt introduceras för fenomenet revision och revisorsrollen. Delkursen har både teoretiska och praktiska inslag och du får studera teorier om koncernredovisning samt praktiskt genomförande av koncernbokslut. Du får även insikt i teorier om revision, revisorns roll samt revisionsarbete. Halva terminen ägnar du sedan åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du tillsammans med en annan student som har samma fördjupningsområde. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier. Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.
Förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas Studier i företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. De spelar därför en viktig och avgörande roll i vårt samhälle. Hälften av det svenska företag producerar exporteras till andra länder. Detta är en viktig förutsättning för vårt välstånd. I en global ekonomi möter svenska företag konkurrens från nästan hela världen. Med kunskaper i företagsekonomi får du verktygen att hjälpa företag vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Företags omgivning är ett samhälle i ständig förändring. Ämnet företagsekonomi behandlar bland annat entreprenörskap och innovation. För att företag ska uppstå och för att existerande företag ska överleva krävs det uppfinnelserikedom. Därför är entreprenörskap och innovation en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma.