Vad ingår?

Bredda och fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom redovisning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i företagsekonomi med särskild kunskap inom extern redovisning, samt introduktion till revision. Du läser två ämnesfördjupande delkurser. En riktas mot redovisningsteori och en mot koncernredovisning och revision. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student.

Du läser inledningsvis delkursen Redovisning och praxis. Du fördjupar här dina kunskaper inom redovisningsteori samt utvecklar kunskap om internationell redovisningspraxis och dess framväxt. Du får bland annat studera redovisningens historia, internationella skillnader och redovisningsforskning.

I den andra delkursen, Koncernredovisning och revision, fördjupar du dig i koncernredovisning samt introduceras för fenomenet revision och revisorsrollen. Delkursen har både teoretiska och praktiska inslag och du får studera teorier om koncernredovisning samt praktiskt genomförande av koncernbokslut. Du får även insikt i teorier om revision, revisorns roll samt revisionsarbete.

Halva terminen ägnar du sedan åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Uppsatsen skriver du tillsammans med en annan student som har samma fördjupningsområde.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftlig salstentamen och aktivt deltagande på seminarier.

Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.