Närbild på rosa stolsryggar

Förstå hur genus och kön påverkar vårt samhälle idag

Kurs

Genusvetenskap A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus / Distans

På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur etnicitet, sexualitet och andra maktordningar har samspelat med genus. Du studerar genus ur ett vetenskapligt perspektiv och utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka olika begrepp såsom intersektionalitet, queer, antirasism och normkritik och hur dessa samspelar med varandra och samhället. Efter kursen har du bland annat redskap för att analysera hur föreställningar om kön har präglat politik, kultur och en rad andra områden i samhället.

Kursen ges både på campus och distans. Campusutbildningen har schemalagda tider för träffar i klassrummet. Distansutbildningen är asynkron vilket innebär att den inte ges på särskilda tider. Läs mer under ”Vad ingår” om hur de båda kurserna är upplagda.

"Genusvetenskap vidgar vyerna"

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs om ämnets forskning
Bred kunskap om samhällsfrågor som berör kön, genus och sexualitet Kursen består av fyra delkurser där den första är Introduktion till genusvetenskap. Du lär du dig om grunderna i ämnet samt teorier om kön, genus, sexualitet och intersektionalitet. Du introduceras för begrepp som diskuteras och relateras till vardagsnära sammanhang. I den andra delkursen läser du Maktordningar i historien där makt, medborgarskap och kön problematiseras ur ett historiskt perspektiv. Den tredje delkursen, Feministiska kulturstudier, har fokus på kultur, kropp och teknik i bland annat reklam, film och digitala medier. Avslutningsvis i delkursen Genuspolitik i en globaliserad värld, bekantar du dig med olika sätt att förstå och jobba för förändring av maktrelationer i Sverige och världen. Arbetssätt Genusvetenskap A ges som både campuskurs och distanskurs. Campuskursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd och schemalagd undervisning per vecka. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar och seminarium där även gästföreläsningar kan förekomma, exempelvis med forskare. Examinationerna sker främst genom hemtentamen, skriftiga inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Du kommer att tillhöra en seminariegrupp (ca 15 - 25 studenter) och du blir även indelad i en mindre basgrupp (ca 4–6 studenter). Distansundervisningen har ett asynkront upplägg vilket innebär att undervisningen inte är schemalagd till vissa tider. Därför passar den dig som vill eller behöver studera under olika dagar och tider. Undervisningen sker huvudsakligen via distansverktyget Studiewebben och innehåller föreläsningar, onlinediskussioner och inlämningsuppgifter. Gästföreläsningar med olika forskare kan förekomma. Examinationerna sker främst genom hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och andra obligatoriska uppgifter online.
Studera samhällsfrågor utifrån genus, kön och sexualitet Under Genusvetenskap A ökar du din kunskap om frågor som berör kön, genus och sexualitet. Kursen ger dig dessutom möjlighet att förstå och tolka begrepp som normkritik, antirasism och intersektionalitet. Du utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka hur dessa samspelar med kön och genus i samhället. Efter kursen har du bland annat redskap att analysera hur normer upprätthålls och skapas. Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.