Närbild på rosa stolsryggar

Förstå hur genus och kön påverkar vårt samhälle idag

Kurs

Genusvetenskap A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus / Distans

På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid, och hur de samspelat med etnicitet, sexualitet och andra maktordningar. Du utvecklar ditt sätt att tänka, och undersöker begrepp som intersektionalitet, queer, antirasism och normkritik. Efter kursen har du bland annat redskap för att analysera hur föreställningar om kön har präglat politik, kultur och en rad andra områden i samhället.

Kursen finns i två varianter, en på campus och en på distans. Campusutbildningen har schemalagda tider för träffar i klassrummet. Distansutbildningen är asynkron, vilket innebär att den inte ges på särskilda tider. Läs mer under ”Vad ingår” om hur de båda kurserna är upplagda.

"Genusvetenskap vidgar vyerna"

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

"Genusvetenskap vidgar vyerna"

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Det finns ett stort behov av ökad expertis inom frågor om jämställdhet, miljö och klimat, sociala klyftor och diskriminering. Därför är arbetsmarknaden för genusvetare bred och mångfacetterad. Som genusvetare kan du bland annat arbeta med sociala frågor, kultur, hållbarhetsfrågor, utbildning eller media och kommunikation. Våra tidigare studenter jobbar på allt från kvinnojourer till stora myndigheter, som journalister, personalvetare, dramaturger, utredare och jämställdhetskonsulter. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Läs om ämnets forskning
Bred kunskap om samhällsfrågor som berör kön, genus och sexualitet Kursen består av fyra delkurser där den första är Introduktion till genusvetenskap. Du lär du dig om grunderna i ämnet samt teorier om kön, genus, sexualitet och intersektionalitet. Du introduceras för begrepp som diskuteras och relateras till vardagsnära sammanhang. I den andra delkursen läser du Maktordningar i historien där makt, medborgarskap och kön problematiseras ur ett historiskt perspektiv. Den tredje delkursen, Feministiska kulturstudier, har fokus på kultur, kropp och teknik i bland annat reklam, film och digitala medier. Avslutningsvis i delkursen Genuspolitik i en globaliserad värld, bekantar du dig med olika sätt att förstå och jobba för förändring av maktrelationer i Sverige och världen. Arbetssätt Genusvetenskap A ges som både campuskurs och distanskurs. Campuskursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd och schemalagd undervisning per vecka. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar och seminarium där även gästföreläsningar kan förekomma, exempelvis med forskare. Examinationerna sker främst genom hemtentamen, skriftiga inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier. Du kommer att tillhöra en seminariegrupp (ca 15 - 25 studenter) och du blir även indelad i en mindre basgrupp (ca 4–6 studenter). Distansundervisningen har ett asynkront upplägg vilket innebär att undervisningen inte är schemalagd till vissa tider. Därför passar den dig som vill eller behöver studera under olika dagar och tider. Undervisningen sker huvudsakligen via distansverktyget Studiewebben och innehåller föreläsningar, onlinediskussioner och inlämningsuppgifter. Gästföreläsningar med olika forskare kan förekomma. Examinationerna sker främst genom hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och andra obligatoriska uppgifter online.
Studera samhällsfrågor utifrån genus, kön och sexualitet Genusvetenskap passar dig som är intresserad av feminism, jämlikhet och förändringsarbete. Det är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som ger fördjupade perspektiv på makt och kön. Under Genusvetenskap A ökar du din kunskap om frågor som berör kön, genus och sexualitet. Kursen ger dig dessutom möjlighet att förstå och tolka begrepp som intersektionalitet, queer, antirasism och normkritik. Du utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka hur dessa samspelar med kön och genus i samhället. Efter kursen har du bland annat redskap att analysera hur normer upprätthålls och skapas. Genusvetenskap ger dig perspektiv på viktiga samhällsfrågor. Du får undersöka och diskutera ämnesområden som sexualitet, familj och kropp, politiska händelser som #metoo-rörelsen och praktiska möjligheter att förändra samhället till det bättre. Samtidigt får du ett större perspektiv genom att studera frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusstudier rustar dig inte bara för arbetslivet utan ger dig också en politisk och social bildning för att delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska din omvärld. Genusvetenskapen ger dig perspektiv på hur samhället ser ut idag, hur det har förändrats över tid – och inte minst hur vi vill att det ska se ut i framtiden.